Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Migrationsverket behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och våra e-tjänster.

Migrationsverket behandlar personuppgifter som lämnas in till Migrationsverket eller samlas in genom vår webbplats (www.migrationsverket.se) och våra e-tjänster. Ytterligare information finns i vissa av de formulär som du hämtar från Migrationsverkets e-tjänster samt i de lagar och författningar som gäller för Migrationsverket.

Migrationsverket hanterar personuppgifter med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27 och Utlänningsdataförordningen (2016:30). Registerförfattningarna innehåller vidare bl.a. bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke. Migrationsverket behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204). Migrationsverket behandlar ibland personuppgifter med stöd av EU:s förordningar och direktiv. Parallellt pågår ett arbete med att införa EU:s Dataskyddsförordning.

Ändamål för behandling

Migrationsverket sparar personuppgifter för att ansökningsprocessen ska kunna genomföras. Migrationsverket behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig. Dina personuppgifter används också i näraliggande funktioner, till exempel register över sökande och inlämnade handlingar samt för att arkivera din ansökan. Vi sparar även personuppgifter när du har ställt frågor via formulär på webbplatsen för att kunna besvara frågorna bättre.

Personuppgiftsansvarig

Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen (www.migrationsverket.se) och via våra e-tjänster. Information om hur du når oss finns under rubriken Kontakta oss. Undantag kan finnas i de fall då det är annan myndighet eller företag som behandlar personuppgifter och det inte finns något krav på ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Migrationsverket är också personuppgiftsansvarig för den automatiserade personuppgiftsbehandling som sker på utlandsmyndigheterna.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter prövning till dem som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse, till exempel statistikuppgifter eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Migrationsverket kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats via webbplatsen om Migrationsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt. Överföring av personuppgifter sker enligt register-, personuppgifts- eller sekretesslagstiftningen. 

Offentlighetsprincipen

Migrationsverket är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas Migrationsverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Migrationsverket blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som finns om dig hos Migrationsverket, oavsett om dessa har samlats in via en e-tjänst eller inte. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till Migrationsverket. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Skicka begäran till

Migrationsverkets förvaltningsenhet
601 70 Norrköping

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § personuppgiftslagen rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt. 

Behandling av personuppgifter hos annan myndighet eller företag

Behandling kan ske hos en annan myndighet under förutsättning att myndigheten har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller det företaget kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling lämnas i samband med Migrationsverkets e-tjänster.

Mer information rörande behandling av personuppgifter i samband med en e-tjänst lämnas direkt i anslutning till e-tjänsten. Information kan även lämnas av annan myndighet eller företag i de fall då det är ovanstående som hanterar personuppgifter.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter har Migrationsverket fysiska och elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav. Men om du använder en allmän dator på till exempel ett bibliotek eller internetkafé, bör du vara aktsam eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn. Du vet till exempel inte om datorn har ett fungerande och uppdaterat virusskydd. Det är också viktigt att du stänger din webbläsare när du är klar med ansökan och lämnar datorn. Migrationsverkets e-tjänster har en inbyggd säkerhetsfunktion som avslutar kontakten med ansökan 60 minuter efter det att du senast klickat på någon av knapparna i ansökan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.