Riksdagen har beslutat att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd

Riksdagen har beslutat om att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den tidsbegränsade lagen gäller från den 20 juli 2016 och i tre år framåt. Här är kort om vad den nya lagen innebär.

Vilka blir de stora skillnaderna med den nya lagen?

 • att tidsbegränsade uppehållstillstånd införs för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar
 • att möjligheten att beviljas uppehållstillstånd som övrigt skyddsbehövande tas bort
 • att synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är skäl för uppehållstillstånd endast om en utvisning skulle innebära ett brott mot ett svenskt konventionsåtagande.
 • att familjeåterförening är möjlig för de med flyktingstatus, men begränsas för övriga med tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • att försörjningskravet skärps för att ta hit sina anhöriga
 • att permanent uppehållstillstånd kan beviljas vid förlängning av tillståndet om personen kan försörja sig själv.

Vad är regeringens syfte med lagen?
Det är att minska antalet asylsökande till Sverige genom att under en begränsad tid anpassa det svenska regelverket till EU:s miniminivå.

Hur länge gäller den tidsbegränsade lagen?
Den gäller från den 20 juli 2016 och i tre år framåt.

Vilka är undantagna den nya lagen?
Undantagna den nya lagen är de barn eller barnfamiljer som ansökt om asyl före eller senast den 24 november 2015 då regeringen presenterade utkastet till lagförslaget. Vuxna som ej har barn kommer att omfattas av den nya lagen, även om de ansökte senast 24 november 2015 .

Vem kan beviljas asyl enligt gällande lag?
En person kan beviljas asyl om denne får statusförklaring som flykting, alternativt skyddsbehövande, övrig skyddsbehövande, eller beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Vanligast är att uppehållstillståndet är utan tidsbegränsning – ett så kallat permanent uppehållstillstånd (PUT). I undantagsfall kan giltighetstiden begränsas men tillståndet är aldrig kortare än ett år.

Vem bedöms som flykting?
Vem är flykting och vem är alternativt skyddsbehövande? Och vem kan enligt gällande lag beviljas uppehållstillstånd på synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter? 

Läs på Migrationsverkets webbplats:

Begränsad rätt för uppehållstillstånd
Migrationsverkets remissvar med anledning av lagförslaget (pdf)PDF

Länk till regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad innebär lagförslaget i korthet?

 • Flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd på tre respektive 13 månader. Permanenta uppehållstillstånd beviljas endast kvotflyktingar.

  Ett barn ska i vissa fall kunna beviljas permanent uppehållstillstånd med hänsyn till barnets hälsotillstånd.

 • När tillstånden löper ut ska de förlängas om det fortfarande finns skyddsskäl. Om personen kan försörja sig ska ett permanent uppehållstillstånd kunna beviljas.

  Personer under 25 år beviljas bara permanent uppehållstillstånd vid försörjning om de har fullgjort en gymnasieutbildning eller motsvarande.

 • Alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till familjeåterförening om de ansökt om asyl efter den 24 november 2015 då regeringen lade fram lagförslaget. De som ansökt före detta datum har rätt till familjeåterförening då de omfattas av de tidigare reglerna för familjeåterförening.

  En möjlighet till familjeåterförening ges för denna grupp om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avslå en sådan ansökan om uppehållstillstånd.

 • Vuxna som bedöms som flyktingar ska ha fortsatt rätt till familjeåterförening (gäller make, sambo och barn under 18 år) under förutsättning att de har välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd, vilket de flesta flyktingar anses ha. Barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.

 • Övriga skyddsbehövande (kategori enbart i den svenska utlänningslagen) ska inte ha rätt till uppehållstillstånd.

 • Begreppen synnerligen och särskilt ömmande omständigheter kan vara skäl för uppehållstillstånd endast om en utvisning skulle innebära ett brott mot ett svenskt konventionsåtagande.

 • Skärpta försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring. Personen som beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska även kunna försörja familjemedlemmen som kommer hit. I dag räcker det att anknytningspersonen i Sverige kan försörja sig själv. Det krävs även att det finns en bostad av tillräcklig storlek och standard.

 • Försörjningskravet gäller inte en flykting eller alternativt skyddsbehövande vars anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter beviljat uppehållstillstånd. Det ändrade försörjningskravet gäller inte heller barn, eller om den anhöriga ansökt om uppehållstillstånd senast det datum lagen träder i kraft.


Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.