Vem bedöms som flykting?

Vem är flykting och vem är alternativt skyddsbehövande? Och vem kan beviljas uppehållstillstånd på synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter? Här är en kort redogörelse.

Vem är flykting?
Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU:regler är en person flykting om denna har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:

 • ras
 • nationalitet
 • religiös eller politisk uppfattning
 • kön
 • sexuell läggning eller
 • tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper. (Rätten till skydd för flyktingar regleras i Utlänningslagens kapitel 4).

Är en person som flyr från krig en flykting?
En person som flyr från krig eller en väpnad konflikt är inte automatiskt flykting enligt Genèvekonventionen. Det är den förföljelse som personen riskerar som är grunden för flyktingskapet.

Personer som tvingas till flykt inom sitt land omfattas inte av definitionen på flykting enligt FN: s flyktingkonvention.

Vem är skyddsbehövande?
Även den som inte är flykting enligt FN:s flyktingkonvention kan ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Det finns två kategorier av skyddsbehövande i utlänningslagen:
a. alternativt skyddsbehövande (enligt EU-regler)
b. övriga skyddsbehövande (enligt svensk lag)

Vem är alternativt skyddsbehövande?
Det är en person som:

 • löper risk att straffas med döden
 • löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller
 • som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Bestämmelsen grundar sig även på den internationella principen om att en person inte får utvisas till ett land/område där denna riskerar tortyr m.m.

Vem är övrigt skyddsbehövande?
Det är en person som

 • inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet,
 • känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller
 • inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof.

Denna skyddsstatus finns enbart i den svenska utlänningslagen. Den saknar motsvarighet i internationella konventioner och EU-rätten och gäller därför endast i Sverige.

Vem har synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter?
Det är en person som anses ha synnerligen ömmande omständigheter direkt knutna till deras personliga förhållanden. Det kan handla om

 • synnerligen allvarligt hälsotillstånd
 • anpassningen som skett till Sverige
 • situationen i hemlandet.

Det är en samlad bedömning av sådana omständigheter som kan ge uppehållstillstånd trots att personen inte behöver skydd mot förföljelse. För barn gäller att uppehållstillstånd kan beviljas om det föreligger särskilt ömmande omständigheter.

Vem är kvotflykting?
En kvotflykting ska vara registrerad hos UNHCR som bestämmer vilka personer som ska presenteras och för vilket land. Respektive land gör därefter en prövning av personens flyktingskäl och fattar beslut om uppehållstillstånd.

I Sverige är det Migrationsverket som prövar om personens flykting- eller skyddsskäl är i överensstämmelse med den svenska utlänningslagen. Varje år gör Migrationsverket också särskilda resor till utvalda platser i världen för att möta exempelvis en flyktinggrupp som UNHCR föreslagit till den svenska flyktingkvoten.Sidan senast uppdaterad: 2016-03-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.