2015-05-04

Om ensamkommande asylsökande barn och ungdomar

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn.

Barn

Sedan sommaren år 2006 har antalet ensamkommande barn ökat i stort sett oavbrutet, liksom behovet av överenskommelser med kommunerna om platser för både de asylsökande barnen och de barn som beviljats uppehållstillstånd.

Du finner aktuell statistik över antalet ensamkommande asylsökande barn under statistiksidorna.

Vem ansvarar för de ensamkommande barnen?

Kommunerna ansvarar sedan den 1 juli 2006 för ensamkommande asylsökande barns mottagande, omsorg och boende. Kommunerna ansvar gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. De kommuner som är engagerade i mottagandet kan få statlig ersättning.

Den 1 januari 2014 ändrades lagen och gav Migrationsverket utökade möjligheter att anvisa ensamkommande barn till kommunerna. Genom lagändringen ska alla kommuner kunna ta emot ensamkommande barn, oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn eller inte.

På vår hemsida finns en sammanställning över olika myndigheters ansvar.

Vilka barn är flyktingar?
Ett asylsökande barn prövas enligt samma lagrum som en vuxen när det gäller skyddskälen. Ett barn som inte bedöms som flykting kan bedömas vara alternativt eller övrigt skyddsbehövande. Om det inte föreligger skyddsbehov görs en prövning om det föreligger särskilt ömmande skäl för att bevilja uppehållstillstånd. På vår hemsida finner du mer om information om asylreglerna.

Återvändande vid avslag
Om ett asylsökande barn får avslag på sin ansökan och beslutet vunnit laga kraft påbörjas ett arbete med ett återvändande till hemlandet.

Åldersbedömning
Ett ensamkommande barn som ansöker om asyl ska göra sin identitet sannolik. Identiteten består av namn, födelsetid och som huvudregel medborgarskap. Åldern är därför en del av en persons identitet. Om ett ensamkommande barn inte kan göra sin ålder sannolik kommer Migrationsverket informera om möjligheten att göra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning, läs mer här.länk till annan webbplats