2015-05-04

Migrationsverkets prognoser

Fyra gånger om året lämnar Migrationsverket prognoser till regeringen, över hur migrationen till Sverige bedöms se ut de närmaste åren. Prognoserna visar bland annat hur många asylsökande som väntas komma, hur många som bedöms ansöka om uppehållstillstånd för att arbeta och hur många som antas söka sig till Sverige för att de har anhöriga här.  

Här är ett exempel hur rutterna för asylsökande som tar sig till Europa. Dessa har betydelse när man tar fram en prognos över antalet asylsökande.

Prognoserna är verksamhets- och utgiftsprognoser och ska visa regeringen om Migrationsverkets verksamhet kan drivas med tillgängliga medel eller om det finns behov av ytterligare medel.

I arbetet med att ta fram en prognos över antalet asylsökande undersöks en rad olika faktorer, exempelvis:

  • utvecklingen i olika oroshärdar/drivkrafter för människor att fly.
  • resvägar för migranterna till Europa
  • eventuella förändringar i asylpolitiken i övriga EU-länder.

Eftersom det alltid finns en osäkerhet kring antalet asylsökande anges prognoserna i ett spann – ju större osäkerhet, ju större spann.

Sedan sätts ett huvudscenario, eller planeringsantagande. Det är den prognos som bedöms som mest trolig och det är den som Migrationsverket sedan planerar utifrån. Prognoserna kan sedan ändras under årets gång och justeras upp eller ner, beroende på vad som händer runt om i världen.

Prognoser över antalet asylsökande kännetecknas av en stor osäkerhet som ökar med ett längre tidsperspektiv. Om omvärlden är relativt stabil har Migrationsverket möjlighet att göra prognoser med tillräcklig säkerhet för två år framåt. Men vi tar även fram hypotetiska scenarion, som sträcker sig ytterligare tre år framåt i tiden. Det beror på att den statliga budgetplaneringsprocessen har en femårig tidshorisont.

Här finns en samling över Migrationsverkets prognoser:

www.migrationsverket.se/prognoserlänk till annan webbplats