2015-05-04

Så arbetar Migrationsverket för att upptäcka hot mot Sveriges säkerhet och krigsbrott

Att hjälpa Säkerhetspolisen (Säpo) att förebygga terrorism och upptäcka personer som misstänks för folkrättsbrott ingår i Migrationsverkets uppgifter. Verket har därför ett nära samarbete med Säpo och Polismyndigheten.

I regeringens instruktion till Migrationsverket står det att verket ska hjälpa Säpo att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism. Dessutom ska verket anmäla varje misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser till polisen.

Grunden för verkets arbete med att hjälpa Säpo är de regelbundna konsultationer som handläggare och beslutsfattare har med Säpo i enskilda ärenden. Det finns typiska omständigheter som bör leda till samråd med deras medarbetare. Om det finns något som tyder på att en person kan utgöra ett hot mot säkerheten skickas ärendet på formell remiss till Säpo som har ansvar för alla frågor som rör rikets säkerhet. Sedan utreder Säpo frågan och kommer med synpunkter på om den sökande bör få uppehållstillstånd.

Kan inte få asyl

Misstankar om folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten anmäler Migrationsverket till polisens Krigsbrottskommission. Om verket misstänker att en sökande har begått andra grova brott i utlandet anmäler Migrationsverket det till en åklagare. När det finns goda skäl att tro att en person gjort sig skyldig till något av dessa brott – eller utgör en fara för rikets säkerhet – kan han eller hon inte få uppehållstillstånd av skyddsskäl. Detta är en fråga som verkets medarbetare måste ta ställning till i alla asylärenden.

Eftersom Sverige skrivit under bland annat Europakonventionen och tortyrkonventionen återsänds inte några personer till länder där de riskerar tortyr eller annan omänsklig behandling. Dessa personer får oftast tillfälliga uppehållstillstånd. När ett sådant tillstånd löper ut tar Migrationsverket på nytt ställning till om personen ska utvisas eller få ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd.