Vanliga frågor från journalister

Här finns en sammanställning över några av de vanligaste frågorna vi får från journalister.

 • Hur många har ansökt om asyl i Sverige i år och från vilka länder kommer de?

  Du finner information under våra statistiksidor under rubriken "inkomna ansökningar om asyl". Där finner du även statistik för tidigare år.

 • Var hittar jag information om antalet asylsökande fördelat på län och kommun?

  Du finner informationen på statistiksidorna under rubriken "Inskriva i mottagningssystemet".  

 • Var hittar jag den senaste prognosen över antalet asylsökande?

  Migrationsverkets prognoser och samtliga skrivelser till regeringen finns samlade på vår webbplats.

 • Hur ordnar Migrationsverket boende åt de asylsökande?

  I Migrationsverket uppdrag ingår det att erbjuda boende åt de asylsökande. Du finner mer information om våra olika asylboenden på vår webbplats.

 • Jag vill ta del av uppgifter i ett asylärende, behöver jag en fullmakt?

  För att kunna ta del av samtliga uppgifter i ett asylärende krävs en fullmakt. Du finner mer information om fullmakter och sekretess på vår webbplats.

 • Var hittar jag statistik över antalet beviljade arbetstillstånd?

  Du finner informationen under statistiksidorna.

 • Vilket ansvar har Migrationsverket för integration?

  Det är i första hand Arbetsförmedlingen och kommunerna som ansvarar för integrationen av personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. 

 • Vem har ansvaret för ensamkommande asylsökande barn?

  Kommunerna ansvarar för barn som kommer utan vårdnadshavare. Alla ensamkommande barn får även en god man, som utses av överförmyndaren i kommunen. Migrationsverket ansvarar för att pröva barnets ansökan om asyl. Du kan läsa mer om ensamkommande barn och ungdomar på vår webbplats.

 • Kan man få asyl i Sverige även om man inte är flykting?

  Ja. Alla som får asyl får inte flyktingstatus. I vardagligt tal används begreppet flykting för både asylsökande och personer som söker skydd i Sverige. I juridisk mening är man flykting först efter att man fått flyktingstatus av ett land som erbjudit sig att skydda personen. En person som inte fått ett beslut är således asylsökande och i juridisk mening inte flykting. En del som får asyl är allternativt eller övrigt skyddsbehövande. Du finner mer information om de olika grunderna på vår webbplats.  

 • Hur mycket får en asylsökande i dagersättning och vem bestämmer ersättningsnivån?  

  Ersättningsnivån regleras av "Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl." som fastsällts av regering och riksdag. Du finner information om hur mycket pengar man får per dag på vår webbplats.

 • Vilken roll har domstolarna när det gäller att pröva Migrationsverkets beslut?

  Om ett av Migrationsverkets beslut överklagas prövas det av en förvaltingsrätt (migrationsdomstol). Överklagas förvaltingsrättens beslut prövas det av kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen).  

Frågor och svar

Om lagändringarna

 • Vad är LMA?

  LMA, lagen om mottagande av asylsökande, är bl.a. den lag som ger den som sökt asyl i Sverige rätt till bistånd i form av bland annat boende och dagersättning.

 • Vad innebär de föreslagna lagändringarna?

  Ändringarna innebär kortfattat att regeringen har beslutat att rätten till bistånd enligt LMA ska upphöra för personer som har beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft, eller när tidsfristen för frivillig avresa löper ut. Detta innebär att dagersättningen mm. och rätten till asylboende upphör.

 • Vad är skillnaden mot tidigare?

  Enligt tidigare regler upphörde rätten till bistånd först när personen lämnar landet, även då det finns ett beslut om avvisning eller utvisning som hade börjat gälla (vunnit laga kraft).

 • Varför inför regeringen denna ändring?

  Antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015 var rekordhögt och det finns ett behov av att förbättra resurserna i systemet för att ta emot asylsökande. Därför har regeringen föreslagit att rätten till bistånd ska upphöra tidigare än i dag för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år.

 • Vilka påverkas av de nya reglerna?

  Vuxna som har ett beslut om avvisning eller utvisning, som inte längre går att överklaga, och som inte är vårdnadshavare med minderåriga barn i Sverige. I de fall det finns en tidfrist för frivillig utresa ska den ha löpt ut. Dessa personer ska då lämna Sverige. Rätten till ersättning upphör samtidigt.

 • Omfattas ensamkommande barn som fyller 18 år av lagändringarna?

  Ja, barn under 18 år som har ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla förlorar sin rätt till bistånd den dagen de fyller 18 år. Vi kommer att ha samtal med barnet för att informera om detta.

 • Finns det personer som kan undantas denna regel?

  Ja, om det är uppenbart oskäligt ska rätten till ersättning enligt LMA inte upphöra, enligt lagändringen. Migrationsverket ska göra en individuell bedömning i varje ärende. Kravet är att det ska handla om situationer när personen inte kan avvisas eller utvisas, till exempel om personen av någon anledning inte kan resa trots att personen fullt ut medverkat för att möjliggöra resan, eller om personen är allvarligt sjuk. En framtida domstolsprövning får ge en vägledning om vad som blir praxis.

 • Går det att få tillbaka rätten till bistånd?

  Ja, personen kan ha rätt till bistånd igen om Migrationsverket fattar ett beslut om att tillfälligt avbryta avvisningen eller utvisningen, en så kallad inhibition. Personer som åter vill ha rätt till bistånd ska meddela Migrationsverket. Rätten upphör en vecka efter att inhibitionen upphör att gälla. En person som mist rätten till bistånd, och som överklagar beslutet och får rätt i domstol, har också rätt att återfå biståndet.

 • Hur informerar ni de asylsökande om lagändringarna?

  Vi informerar redan idag de sökande om den ändring som ska träda ikraft. Rent praktiskt kommer vi att ha informationsträffar med sökande om lagändringarna och informationsmaterial kommer att finnas i våra servicecenter och receptioner. De personer som kommer att beröras av lagändringarna skickar vi informationsbrev till, och vi kommer även att genomföra samtal med dem som bor i verkets anläggningsboenden.

 • Hur går en avhysning från Migrationsverkets boenden till?

  Migrationsverket är inte den myndighet som har ansvar för att avhysa personer från boenden. Det ansvaret ligger på andra myndigheter (Polisen, Kronofogdemyndigheten) och där pågår för närvarande en diskussion om hur lagen ska tillämpas.

 • Hur informeras kommunerna om kommande lagändringar?

  Varje regional enhet hos Migrationsverket kommer via kommunalförbunden att informera om kommande lagändringar på informationsseminarier för kommunerna. Nyhetsbrevet ”Aktuellt om ensamkommande barn” har skickats ut till kommuner med lite information gällande ensamkommande barn.

 • Hur förbereder ni er som organisation på lagändringarna?

  Vi informerar och utbildar vår personal, vi tar fram ny information till sökande, till vår webbplats, till informationsblad, informationsskärmar, på youtube mm.

 • Vad innebär uppenbart oskäligt?

  Vid exempelvis allvarlig sjukdom kan det vara uppenbart oskäligt och då ska rätten till ersättning enligt LMA inte upphöra. Migrationsverket ska göra en individuell bedömning i varje ärende och en framtida domstolsprövning får ge en vägledning om vad som blir praxis.

 • Vad menas med att sökande medverkar/samarbetar?

  Den sökande måste aktivt medverka till ett återvändande. Det innebär att den sökande exempelvis ska försöka skaffa fram handlingar från sitt hemland, eller liknande.

 • Vad är ett verkställighetshinder?

 • Hur ser domstolsprocessen ut (steg för steg)?

  Lite info om detta finns på sidorna för asylsökande under ”Om du får avslag på din ansökan” http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan.html

 • Vad har de som förlorar biståndet för rätt till akut vård?

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.