2017-01-20

Tillfälliga lagen ger avtryck i statistiken

Ett halvår har gått sedan den tillfälliga lagen började gälla 20 juli 2016. Förändringarna syns nu i Migrationsverkets statistik.
– Den tillfälliga lagstiftningen kommer att få ännu större genomslag framöver eftersom många ärenden hittills avgjorts enligt den ordinarie utlänningslagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

En av de stora förändringarna jämfört med tidigare är att de allra flesta skyddsbehövande beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta tillstånd. Tre grupper är dock undantagna:

  • kvotflyktingar*
  • ensamkommande barn som sökte asyl senast den 24 november 2015 (det datum då regeringen presenterade förslaget till den tillfälliga lagen)
  • familjer med barn under 18 år som sökte asyl senast den 24 november 2015.

Drygt hälften har fått tidsbegränsade tillstånd

Under de sex månader som gått har Migrationsverket beviljat 44 806 asylsökande uppehållstillstånd. Knappt hälften av dessa ärenden prövades enligt den ordinarie lagen eftersom de sökande tillhörde någon av undantagsgrupperna. Totalt sett fick 22 049 personer permanenta tillstånd och 22 757 fick tidsbegränsade tillstånd. Men skillnaden mellan före och efter 20 juli är stor. Under början av året, fram till att de nya reglerna började gälla, fick bara 1,5 procent av alla asylsökande tidsbegränsade tillstånd.

Begränsade möjligheter till familjeåterförening

En annan nyhet i lagen är minskade möjligheter för personer som fått uppehållstillstånd att återförenas med sina familjer i Sverige. Det är endast personer med flyktingstatus och som därmed har treåriga uppehållstillstånd samt kvotflyktingar som kan ta hit sina anhöriga – med några få undantag.

Övriga asylsökande som beviljas uppehållstillstånd får alternativ skyddsstatus och tidsbegränsade uppehållstillstånd i 13 månader. Statistiken visar att 16 587 personer har fått uppehållstillstånd av denna typ från och med den 20 juli. Om de inte ansökte före den 24 november 2015 innebär detta tillstånd att de inte har rätt att återförenas med sina anhöriga. Av de 16 587 är drygt 90 procent syrier.

Hittills har få ensamkommande barn fått tillfälliga tillstånd

Ensamkommande barn som sökte asyl senast den 24 november 2015 är en grupp som prövas enligt den ordinarie utlänningslagen. Hösten 2015 sökte många ensamkommande barn asyl i Sverige och Migrationsverket hann då inte pröva deras ärenden. Det har säkert bidragit till att det i huvudsak är den ordinarie lagstiftningen som har tillämpats i de ärenden som prövats även efter den 20 juli.

Av de barn som beviljats uppehållstillstånd från den 20 juli har hittills bara en tiondel fått tids­begränsade uppehållstillstånd, övriga 4 188 barn beviljades permanenta tillstånd. Under perioden fram till 20 juli 2016 fick i stort sett alla barn permanenta uppehållstillstånd.

Få tillstånd på grund av ömmande omständigheter

Den tillfälliga lagen saknar i princip de bestämmelser om särskilt (barn) och synnerligen (vuxna) ömmande omständigheter som finns i den ordinarie lagen. Bara om ett beslut skulle innebära ett brott mot internationella konventioner finns det möjlighet att bevilja tillstånd på dessa grunder.

Enligt Migrationsverkets statistik fick 1 235 personer permanenta eller tidsbegränsade uppehålls­tillstånd på någon av dessa två grunder före 20 juli förra året. Efter detta datum har bara 933 personer fått uppehålls­tillstånd på dessa grunder – trots att många fler uppehållstillstånd beviljats under den perioden. Av dem var 545 ensamkommande barn.

– Allt eftersom fler och fler ärenden kommer att prövas enligt den tillfälliga lagen kommer denna grupp minska ännu mer, säger Fredrik Beijer.

Ökade krav på försörjning

Den 20 juli ökade också kraven på försörjning vid familjeåterförening. Skärpningen gäller både personer som fått permanent uppehållstillstånd och tidsbegränsade tillstånd. Försörjningskravet gäller dock inte de anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att personen i Sverige fått tillstånd.

Under perioden 1 januari–20 juli förra året var det endast 112 personer som nekades familjeåterförening på grund av försörjningskravet i den ordinarie lagen. Efter 20 juli växte den gruppen. Sedan dess har 2 328 personer fått avslag på grund av det strängare försörjningskravet.

* Kvotflyktingar är utländska medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställer varje år. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Läs mer om flyktingkvoten på Migrationsverkets webbplats.

Läs om den tillfälliga lagen på sidan med frågor och svar om denna lag.