2017-02-23

Årsredovisningen för 2016 klar

2016 var ett år som fortsatt präglades av att så många sökte asyl i Sverige året före.

I årsredovisningens förord lyfter vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik fram de insatser som gjorts för att hantera effekterna av 2015 då när närmare 163 000 sökte asyl i Sverige.

– Under året som gått har vårt fokus legat på att hålla nere väntetiderna genom att ge besked åt så många som möjligt och samtidigt ge stöd åt alla som befin­ner sig i olika skeden av processen. Det har varit en stor och utmanande uppgift och jag är väldigt glad över de goda resultat som vi har uppnått, säger han.

Rekordstort mottagningssystem

Han framhåller att Migrationsverket inte bara har fattat fler asylbeslut än någonsin tidigare utan också förvaltat ett mottagningssystem som i början av året befolkades av över 180 000 människor.– Jag är stolt över Migrationsverkets medar­betare som varje dag med empati och engagemang har gjort sitt bästa för att göra deras vistelse så bra som möjligt.

Kraftsamlat på flera sätt

Verkets medarbetare har också kraftsamlat för att möta andra behov som har skapats av flyktingsituationen, konstaterar Mikael Ribbenvik.

– Jag tänker till exempel på uppgiften att ersätta kommunerna för de kostnader de har för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Vi har målmedvetet prioriterat arbetet med utbetalningarna och att korta handläggningstiderna.

Färre asylsökande och avveckling av boenden

Genom politiska åtgärder har antalet som söker asyl i Sverige gått ner kraftigt och landade på 29 000 under året, vilket inneburit minskat behov avv boendeplatser. Vid årets slut hade det sammanlagda boendebeståndet minskat med drygt 26 000 platser.

Nya rättsliga förutsättningar

Utvecklingen inom politikområdet bland annat inneburit att de svenska asylreglerna under året anpassats till mini­minivån enligt EU-rätten och internationella konven­tioner.

– Det är förändringar som har stor betydelse för de sökande och som har ställt ökade krav på kommu­nikation, stöd och vägledning., konstaterar Mikael Ribbenvik.

Längre väntan för anhöriga och arbetstagare

Migrationsverket har under 2016 avgjort fler anknytningsärenden och studerandeärenden än 2015, men färre arbetsmarknadsärenden. I alla dessa ärende­kategorier har utvecklingen gått mot längre handläggningstider– Vi ska vända den utevcklingen. Människor som vill komma till Sverige för att arbeta eller förenas med anhöriga får idag vänta orimligt länge på beslut. Därför kommer vi att lägga stor kraft på att korta vänteti­derna i våra tillståndsärenden.

Årsredovisningen för 2016 finns publicerad på webbplatsenPDF. Den kommer även att tryckas i en mindre upplaga och kan beställas via distributionen@migrationsverket.se.

Det finns även en liten folder ”Migrationsverket mitt i världen 2016”PDF som sammanfattar året i ett överskådligt och behändigt format. Även den kan beställas via distributionen. Man kan också skriva ut den. Välj A-3 i färg, liggande och markera blockbindning. Vik sedan som ett dragspel.