2017-03-05

Åtgärdspaket ska höja kvaliteten på åldersbedömningar

Migrationsverkets granskning med fokus på åldersbedömningar visar att det finns flera brister.
– Vi är inte nöjda och gör nu en rad insatser för att höja kvaliteten, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef vid Migrationsverket.

Granskningen, som är en av verkets återkommande interna kvalitetsuppföljningar, gäller 145 ärenden där åldersbedömningar har varit aktuella. Beslut i ärendena fattades mellan den 1 januari och 1 juli 2016.

Av resultatet framgår att åldern inte var tillräckligt utredd i 60 procent av ärendena. Det handlar om brister i handläggningen i situationer där den muntliga utsagan, vad den sökande berättar, är bärande och det inte har funnits något annat skriftligt stöd för personens uppgivna ålder.

I 43 procent av de granskade ärendena har Migrationsverket inte tydligt informerat sökanden vid den muntliga utredningen om att denne inte har gjort sin ålder sannolik innan beslut fattats i ärendet.

– Det är en brist ur rättssäkerhetsperspektiv. Den sökande måste ges möjlighet att exempelvis komma in med mer bevisning för att uppfylla sin bevisbörda. Arbetet med åldersbedömningar är komplext och svårt och vi satsar nu ytterligare på rättsligt stöd och utbildningar till våra medarbetare, säger Veronika Lindstrand Kant.

Grunden i asylprocessen är att det är den sökande som har bevisbördan, det är alltså han eller hon som ska göra sin ålder sannolik. Att få klarhet i om den sökande är minderårig eller vuxen har betydelse både vad gäller vilket stöd och mottagande den enskilde har rätt till i Sverige, men också i prövningen om uppehållstillstånd.

Det är dock viktigt att känna till att om en person anses ha skyddsskäl, beviljas uppehållstillstånd oavsett om personen bedöms vara över eller under 18 år. I de fall ett avslagsbeslut fattas, kan detta överklagas till domstol.

Som en direkt följd av resultatet i granskningen – som blev klar i januari – bildades en särskild ledningsgrupp i myndigheten med uppdrag att ytterligare stärka den rättsliga kvalitén genom att tillhandahålla ett tydligt och konkret stöd i vardagen för verkets medarbetare. Migrationsverket har också sjösatt omfattande utbildningsinsatser för handläggare och beslutsfattare.

Ytterligare en åtgärd som bidrar till att höja kvaliteten i ärenden där åldersbedömning blir aktuell, är möjligheten att genomgå en medicinsk åldersbedömning genom Rättsmedicinalverkets försorg. Beställning av en sådan görs av Migrationsverket, efter inhämtat samtycke.

Migrationsverket meddelade den 18 februari att verket väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning. Detta fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats, senare denna månad.

För den som redan fått ett beslut, men har överklagat finns möjlighet för domstolarna att be Migrationsverket göra en beställning av en medicinsk åldersbedömning genomförd av Rättsmedicinalverket.

Tematisk kvalitetsuppföljning av åldersbedömning i samband med beslut om uppehållstillståndPDF

Frågor och svar om medicinsk åldersbedömningöppnas i nytt fönster