2017-03-06

Ny rutin gör det enklare för vissa anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige

Migrationsverket inför nu en rutin som gör det enklare för vissa anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller framför allt personer som söker familje­återförening och kommer från länder där myndigheterna utfärdar tillförlitliga intyg om familjerelationer som äktenskapsbevis, födelsebevis och liknande.

Migrationsverket har fram till nu i princip krävt att de sökande alltid ska besöka en utlandsmyndighet* för att deras anknytningsärenden ska bli utredda. Nu finns det en rutin som anger i vilka fall det inte är nödvändigt. Det gäller främst ärenden som rör etablerade förhållanden, men det kan bli aktuellt även i andra typer av relationer. Regeln om att ett uppehållstillstånd ska vara klart före inresan i Sverige gäller dock fortfarande.

Krav på styrkt identitet och styrkt relation

Utgångspunkten i ett anknytningsärende är att den sökande ska kunna styrka både sin identitet och sin relation till de/n anhöriga i Sverige genom godtagbara handlingar. När det gäller den sökandes identitet kan Migrationsverket godta en kopia av ett hemlandspass om det inte finns några misstankar om förfalskning, manipulation eller liknande. Originalpassen kontrolleras när det är dags för den sökande att besöka en utlandsmyndighet för att lämna underlag till ett uppehållstillståndskort. Då tas fingeravtryck och foto och den sökande skriver sin namnteckning. Kortet behövs om man kommer från ett land där invånarna behöver visum för att resa in i Sverige.

Den sökande behöver också styrka sin relation med de/n anhöriga i Sverige genom exempelvis äktenskapsbevis, födelsebevis eller handlingar som intygar ett sammanboende. Kopior av dessa handlingar kan ligga till grund för Migrationsverkets beslut om inget tyder på att originalhandlingen är falsk eller otillförlitlig. Men om handlingarna behöver kontrolleras eller kompletteras är det nödvändigt med en muntlig intervju på en utlandsmyndighet.

Frågor om den nya rutinen

Håkan Jonsson, processledare på Migrationsverkets kvalitetsavdelning, har tagit fram den nya rutinen om hur dessa ärenden ska handläggas. Här svarar han på ett par frågor om den.

Vilka grupper kommer att påverkas av den nya rutinen?

– Framför allt anhöriga i etablerade relationer som bor i länder där myndigheterna utfärdar tillförlitliga intyg om familjerelationer. De som bor i länder där invånarna inte behöver visum för att resa in i Sverige kan åka hit utan att besöka någon utlandsmyndighet. De kan lämna underlag till ett uppehållstillståndskort när de väl är här. Människor som behöver visum måste de ta sig till en utlandsmyndighet för att där lämna underlag till ett uppehållstillståndskort.

Hur stor del av de sökande med etablerade anknytningarna kommer att beröras av denna rutin?

– Det är svårt att säga, kanske en tiondel.

Varför berörs inte fler?

– Det beror främst på två omständigheter. I flera länder varifrån det kommer många sökande är hemlandspass och andra id-handlingar inte tillförlitliga, därför kan de sökande inte styrka sin identitet med hjälp av kopior av dessa handlingar. De måste besöka en utlandsmyndighet där personalen får kontrollera originalhandlingarna och göra muntliga intervjuer. Det gäller bland annat anhöriga till de många asylsökande som kom till Sverige hösten 2015. Tyvärr är det ofta svårt för dem att få godtagbara hemlandspass. Ett annat problem är att ”folkbokföringen” är bristfällig i flera av länderna. Det ställer till bekymmer när de sökande behöver styrka sin relation till referenspersonen i Sverige med hjälp av handlingar.

Varför har denna fråga blivit aktuell just nu?

– Vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt. Vi vill göra det enklare för de sökande som har giltiga handlingar och där det inte finns några tveksamheter kring ärendet. Migrationsverkets rättschef har också slagit fast att det inte finns något rättsligt hinder för att bevilja uppehållstillstånd utan besök på en utlands­myndighet. Dessutom har webbansökningarna förändrat förutsättningarna eftersom Migrations­verket i vissa fall får in ett komplett underlag innan besöket på utlandsmyndigheterna. För de sökande som lämnar in ansökningar på papper är grundregeln att en utlandsmyndighet ska göra en muntlig utredning.

* En utlandsmyndighet är en ambassad eller ett generalkonsulat.