2017-04-07

Krafttag för att förkorta väntetiden för anhöriga

Nu sätter Migrationsverket in flera olika åtgärder för att minska väntetiderna för anhöriga som sökt uppehållstillstånd i Sverige. Det handlar om ett nytt arbetssätt för nya ärenden, en satsning på gamla ärenden och ett tillskott av nya resurser.

Under några år har antalet öppna ärenden för personer som vill förenas med anhöriga i Sverige ökat kraftigt. I dagsläget handlar det om 70 000 ärenden. Med hjälp av olika åtgärder ska de öppna ärendena ha minskat till 50 000 vid nästa årsskifte – och då ingår även alla årets nya ärenden i beräkningen. Samtidigt ska väntetiden minska.

– Vi ser att det är många som får vänta väldigt länge på att få hit sina anhöriga och därför gör vi denna stora satsning på att avgöra ärenden snabbare, säger Janne Wallin, vikarierande operativ chef på Migrationsverket.

Migrationsverket har redan ökat antalet medarbetare som arbetar med att utreda och fatta beslut i ärenden som gäller anhöriga. Under året kommer ytterligare förstärkningar att göras så att det sammanlagda tillskottet kommer att vara närmare 100 medarbetare i slutet av 2017.

Äldre ärenden ska avgöras under året

Alla äldre ärenden kommer nu att utredas och avgöras av Migrationsverkets regioner i olika satsningar. Målet är att de flesta ärenden som kom in till verket före den 1 januari i år ska vara avgjorda den 31 december 2017. En förutsättning för beslut är att verket har de underlag som krävs för att kunna bedöma ärendena. Från den 1 juli 2018 ska väntetiderna minska och anknytnings­ärenden avgöras inom nio månader ­– om alla nödvändiga underlag har skickats in.

Nya kompletta ärenden ska avgöras så fort som möjligt

Sedan 1 april fattar Migrationsverket så fort som möjligt beslut i alla nyinkomna ärenden där underlaget är tillräckligt för att handläggaren ska kunna göra de bedömningar som krävs.

– Det finns ingen anledning att vänta med dem, säger Janne Wallin.

Alla digitala ansökningar tas emot omgående av regionerna för att handläggningen ska kunna starta omedelbart.

Ansökningarna som kommer in på papper skannas av en särskild enhet för att de också ska kunna handläggas digitalt. De skickas sedan till en av de sex regionerna. De inskannade ärendena behöver sedan kompletteras med skriftliga underlag från referenspersonerna i Sverige. Målet är att ett ärende ska avgöras så snart som möjligt när kompletteringen är klar.

Muntliga utredningar behövs i många ärenden

I många ärenden krävs det en muntlig utredning för att Migrationsverket ska kunna avgöra om den sökande uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd. Utredningen görs av den enhet som ligger närmast den ort där referenspersonen och/eller den sökanden bor.

Eftersom det bor många människor i storstäderna har köerna för att komma på muntlig utredning på tillståndsenheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö blivit långa. Migrationsverket kommer inte att flytta på ärenden eller enskilda utredningar för att korta väntetiden för de sökande. Däremot avlastar nu myndigheten dessa enheter när det gäller ansvaret för nya ärenden. Det har också anställts fler handläggare i de regioner där enheterna finns. De mest belastade enheterna kommer nu att koncentrera sig på att avgöra äldre ärenden och utbilda fler handläggare, vilket kommer att förkorta väntetiden på sikt.

Ansvarig region utses på en gång

Det nya arbetssättet innebär också att alla ärenden snabbt skickas till en ansvarig region, och ofta också en tillståndsenhet.

– Vi vill att den sökande så fort som möjligt ska veta vilken enhet som ansvarar för handläggningen, säger Janne Wallin.

Målet är att alla sökande ska veta var deras ärende handläggs, och så fort som möjligt också ha namnet på den ansvariga handläggaren. Sedan ska ärendet inte lämna tillståndsenheten – om inte en muntlig utredning behöver göras med en referensperson i en annan region i Sverige.

Väntetid avgör inte alltid turordningen

En konsekvens av den nya satsningen är att det inte alltid är väntetid som avgör hur fort den sökande får beslut. Avgörande är vilken typ av ärende det rör sig om och vilka åtgärder som behöver göras för att utreda det, till exempel en muntlig intervju, komplettering av handlingarna eller dna-prov. Under 2017 handläggs både de äldsta och de nyaste ärendena samtidigt. Syftet är att Migrationsverket på sikt ska kunna förkorta den genomsnittliga väntetiden.

– Enligt förvaltningslagen ska vi handlägga alla ärenden så enkelt, snabbt och billigt som möjligt. Men eftersom ärendena kräver arbetsinsatser av olika omfattning varierar handläggningen beroende på om bedömningarna och underlagen är komplexa eller enkla, säger Janne Wallin.