2017-04-26

Prognos: ”Fortsatt fokus på att fatta beslut”

Antalet människor som kommer söka asyl i Sverige är i princip oförändrat, jämfört med den bedömning som gjordes i februari. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.

­ – Vårt fokus fortsätter att ligga på att fatta beslut i alla typer av ärenden. Många som sökte asyl 2015 och 2016 har fått beslut i sina ärenden, och målet är att i princip alla resterande ska få beslut i sitt ärende under det här året, säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör på Migrationsverket.

Migrationsverket planerar avgöra cirka 95 000 asylärenden i år, enligt den prognos som lämnas till Regeringskansliet idag. Det är drygt 10 000 färre ärenden jämfört med föregående prognos.

– Vi har idag en större andel öppna asylärenden som är mer komplicerade än tidigare. Dessa ärenden har i praktiken visat sig ta längre tid att avgöra än planerat. Samtidigt befinner sig myndigheten i en omställning som innebär att vi drar ner och styr om våra resurser för det uppdrag vi har idag och de närmaste åren, säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör på Migrationsverket.

Målet att i princip alla som sökte asyl 2015 och 2016 och som ännu inte fått beslut i sina ärenden ska få det i år står fast.

Avvecklingen av boendeplatser fortsätter
I takt med att allt fler asylärenden avgörs minskar antalet inskrivna i mottagningssystemet och därmed även behovet av asylboenden.  Migrationsverket fortsätter därför att avveckla tillfälligt upphandlade boendeplatser runtom i landet.

Det är först och främst tillfälligt upphandlade boenden som avvecklas, därefter kommer de boenden som upphandlats i ramavtalen. Hittills i år har omkring 12 500 platser avvecklats.

Ökat antal ankomster till Italien
Sedan våren 2016 har antalet människor som sökt asyl i Sverige legat på en stabil nivå.  Anledningarna är framförallt en fortsatt restriktiv migrationspolitik i EU, överenskommelsen mellan EU och Turkiet, gräns – och ID-kontroller samt den tillfälliga lagen i Sverige.

Samtidigt är drivkrafterna att ta sig till Europa fortsatt starka runtomkring i världen. Detta syns bland annat i Italien där antalet ankomster via den centrala Medelhavsrutten ökat med 45 procent i början av 2017 jämfört med samma tid förra året. Detta har dock inte påverkat Sverige i någon större omfattning i år.

Oförändrad prognos för asylsökande till Sverige
Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 22 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige under året. Planeringsantagandet* är 34 700 personer, inklusive omplacering av 3 700 asylsökande från Italien och Grekland. Planeringsantagandet är samma som februariprognosen, medan det lägre scenariot har sänkts med 3 000 personer.

Planeringsantagande för ensamkommande asylsökande barn är 2 400 under 2017 och 2 900 under 2018, vilket inte innebär någon skillnad jämfört med förra prognosen. 

Antalet ansökningar från anhöriga till personer som beviljats asyl bedöms bli färre jämfört med förra prognosen. Detta gäller både för 2017 och kommande år.

 

Du hittar aprilprognosen här.PDF

Fakta om Migrationsverkets verksamhets– och utgiftsprognos

Migrationsverket ska redovisa anslagsprognoser för 2017-2021 vid fem tillfällen under året. Fyra gånger om året lämnas kommenterade prognoser till regeringskansliet.

Nästa prognos kommer i juli 2017.

*Prognosen utgår från ett övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, vilket är det scenario som Migrationsverket planerar utifrån.