2017-05-02

Tillfällig åldersbedömning införs 1 maj

Från och med 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Åldersbedömningen kan överklagas separat. Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari i år. Syftet med lagen är att undvika att vuxna asylsökande är placerade i boenden avsedda för barn.

Den tillfälliga åldersbedömningen ska genomföras om den asylsökandes identitet inte är tveklöst klarlagd*, och där det samtidigt inte är helt uppenbart att personen är vuxen eller barn. Åldersbedömningen ska göras så snart som möjligt efter att asylansökan lämnats in.

Ändringarna i utlänningslagen om tidigarelagd åldersbedömning gäller de ensamkommande asylsökande barn som fått sin asylansökan registrerad från och med 1 februari i år.

Medicinsk åldersbedömning ska erbjudas

I de fall Migrationsverket bedömer att en tillfällig åldersbedömning ska göras, ska verket också erbjuda den asylsökande en medicinsk åldersbedömning.

Rättsmedicinalverket ansvarar för den medicinska åldersbedömningen. Den är ett komplement till övrig eventuell bevisning om den asylsökandes identitet. Den medicinska åldersbedömningen är frivillig.

Det är den asylsökande som har bevisbördan för sin ålder, som en del av identiteten. I de ärenden där ingen medicinsk åldersbedömning kommer in till Migrationsverket ska myndigheten fatta ett tillfälligt beslut om ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet. Beslutet gäller direkt, även om det överklagas.

Tillfälligt beslut om ålder kan överklagas

Migrationsverkets tillfälliga beslut om ålder kan överklagas till en migrationsdomstol. Domstolens beslut gäller tills Migrationsverket fattat asylbeslutet. I asylbeslutet lämnas en slutlig åldersbedömning.

Den slutliga åldersbedömningen görs med hjälp av alla uppgifter i ärendet, och upphäver den tillfälliga åldersbedömningen. Migrationsverket kan i den slutliga åldersbedömningen göra en annan bedömning än i den tillfälliga åldersbedömningen om det kommer in ny bevisning. Det gäller också om det kommer in ny bevisning efter ett eventuellt domstolsbeslut.

Den asylsökande kan lämna in uppgifter som styrker identiteten under hela asylprocessen, ända fram tills verket fattar beslut i ärendet.

Den asylsökande kan fortfarande överklaga sitt asylbeslut, och därmed även den slutliga åldersbedömningen.

Vuxna ska inte placeras med ensamkommande barn

Syftet med lagändringarna är att undvika att vuxna asylsökande är placerade på boenden för barn. Syftet är också att se till att samhällets resurser avsatta för barn inte går till vuxna asylsökande.

Ändringarna i utlänningslagen gäller endast ärenden om uppehållstillstånd. De gäller inte asylsökande ensamkommande barn som fått ett av- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft.

Den 10 maj fanns 242 ensamkommande asylsökande barn inskrivna hos Migrationsverket, med öppna asylärenden som inkommit från och med 1 februari i år. Antalet ensamkommande asylsökande barn med öppna asylärenden som lämnat in sin asylansökan före 1 februari var vid samma tidpunkt cirka 15 600.

* Det normala sättet för en asylsökande att klarlägga sin identitet är att visa en giltig passhandling eller annan identitetshandling utfärdad av en behörig myndighet i hemlandet. Endast undantagsvis kan identitet klarläggas med stöd av annan bevisning.