2017-05-05

Migrationsverket ändrar inte aprilprognosen

I och med att id-kontrollerna försvinner ökar sannolikheten för fler asylsökande. Men det scenario som Migrationsverket planerar utifrån står ändå fast och prognosen för antalet asylsökande som kommer till Sverige under 2017 revideras inte i nuläget.

Tisdagen 2 maj meddelade regeringen att de inte förlänger de kontroller av identitetshandlingar för resenärer i kollektivtrafiken från Danmark som gällt sedan början av januari 2016.

I Migrationsverkets prognos till regeringskansliet 26 april bedömde myndigheten att mellan 22 000 och 45 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2017. Planeringsantagandet* är 34 700 personer inklusive omplacering av 3 700 asylsökande från Italien och Grekland.

I prognosen gjorde Migrationsverket även bedömningen att det skulle kunna ske en viss ökning av antalet asylsökande under sommaren och hösten 2017. Den bedömningen står fast. I och med regeringens beslut ökar dessutom sannolikheten för fler asylsökande under denna period. 

‒ I och med att det är en prognos pratar vi om att sannolikheten ökar eller minskar för olika scenarior. Dessa scenarior påverkas i sin tur av ett stort antal faktorer, som till exempel överenskommelsen mellan EU och Turkiet, den tillfälliga lagen i Sverige och migrationspolitiken i resten av Europa, säger Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

‒ Det vi ser nu är att sannolikheten för det lägre scenariot har minskat och vi kan få se en utveckling i närheten av prognosens planeringsantagande. Sannolikheten för en stor ökning, som skulle ge en utveckling närmare det högre scenariot, bedöms som liten.

Liten förändring i gruppen ensamkommande barn
Inom gruppen ensamkommande barn kommer vi sannolikt att se en större ökning jämfört med resten av gruppen asylsökande. En anledning till att fler ensamkommande barn kan antas söka asyl i Sverige är att de inte i samma utsträckning som övriga asylsökande omfattas av Dublinförordningen.

Det gör att ensamkommande barn som tar sig från till exempel Tyskland till Sverige efter id-kontrollernas upphörande inte i lika hög grad kommer att skickas tillbaka till Tyskland som vuxna gör. Verket har också i tidigare prognoser bedömt att det främst är ensamkommande barn som påverkats av id-kontrollerna.

Migrationsverket följer utvecklingen
Migrationsverket fortsätter att följa utvecklingen efter regeringens beslut och ser över myndighetens beredskap. Det innebär bland annat att Migrationsverket har kontakt med berörda aktörer som Polisen, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Transportstyrelsen samt vissa kommuner i södra Sverige. Myndigheten ser även över på vilket sätt verksamheten kan komma att påverkas, till exempel när det gäller tillgången på boendeplatser.

*Prognosen utgår från ett övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, vilket är det scenario som Migrationsverket planerar utifrån.