2017-07-14

Miljonstöd till fyra migrationsprojekt

Sammanlagt 25 miljoner kronor för bättre migrationsprocesser går till Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset. Stöden kommer AMIF, Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Clowner utan gränser är ett av fyra projekt som har fått stöd. Foto: Nettan Kock.

Clowner utan gränser är ett av fyra projekt som har fått stöd. Foto: Nettan Kock.

Över 20 aktörer ansökte om medfinansiering i årets första utlysning inom ramen för Sveriges nationella program för AMIF. Fyra nya projekt beviljas medfinansiering med totalt närmare 25 miljoner kronor för olika projektidéer inom asyl- och återvändandeprocessen.

– De nya projekt som nu får stöden kommer att bidra till en förbättrad migrationsprocess för tredjelandsmedborgare, säger Mikael J Zaar, ansvarig chef på Migrationsverket som förvaltar stöden på uppdrag av regeringen.

Med tredjelandsmedborgare menar han de personer som inte är medborgare i EU. De nya projekten som beviljas medel inom det nationella programmet, asyl och återvändande, är:

Cirkus för hopp och styrka – Clowner utan Gränser Sverige ska skapa möten genom leken och stärka relationen och närheten mellan asylsökande barn och deras föräldrar på asylboenden. Projektet ska bidra till en förbättrad miljö och verklighet för målgruppen och andra runt omkring.

Lobben – utbildning och ledarskap – Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund ska ge asylsökande möjlighet att utvecklas och inkluderas i ett socialt sammanhang i idrottsrörelsens regi. Asylsökande får genom projektet ta del av idrottsrörelsens ledarutbildningar, träna det svenska språket och vidga sitt nätverk.

Barnens bästa vid återvändande – Strömsunds kommun ska bidra till ökad kännedom om förutsättningarna för barn i återvändandeprocessen hos kommunanställda. I samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland ska Strömsunds kommun minska identifierade brister genom informationsspridning och ge stöd till andra kommuner.

SRK Återvändandeprocessen – Svenska Röda Korset ska genom projektet stärka sitt arbete inom återvändande. Bland annat ska rådgivning ges som förväntas bidra till minskad ohälsa och ovisshet hos målgruppen. Genom att stärka internationella nätverk ska information om stöd i målgruppens hemländer förbättras. Projektet ska bidra till en mer human och rättssäker återvändandeprocess som främjar frivilligt återvändande.

AMIF

Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden ska i Sverige bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet. Projekt inom asyl, integration och laglig migration samt återvändande beviljas medfinansiering med 75 procent.