2017-11-20

Trendbrott: Sedan i mars minskar de öppna anknytningsärendena

I mars hade Migrationsverket rekordmånga öppna anknytningsärenden – cirka 74 000. Nu har den siffran minskat med 15 000.
– Det är oerhört positivt att vi har lyckats bryta trenden och att vi nu avgör fler ärenden än som kommer in. Det betyder att vi kan ge besked till många sökande och referenspersoner som tyvärr ofta har fått vänta länge på beslut, säger Janne Wallin, operativ chef på Migrationsverket.

Det finns flera orsaker till att antalet öppna anknytningsärenden har minskat, det handlar både om förstagångsansökningar och förlängningar. En är att det i år är 244 fler årsarbetare som arbetar med anknytningsärenden än 2016. En annan är att antalet nya ansökningar minskar stadigt med ungefär 1 200 i månaden jämfört med 2016. Dessutom har ett antal åtgärder vidtagits för att effektivisera rutiner både för handläggning och administration.

Migrationsverkets prioritering under året har varit att avgöra nya, kompletta ärenden och samtidigt lägga tid och kraft på att avarbeta äldre och mer resurskrävande ärenden.

– Det finns ingen anledning att nya beslutsklara ärenden ska bli liggande, säger Janne Wallin.

Diagram som visar inkomna, avgjorda och öppna anknytningsärenden.

I våras bröts trenden med allt fler öppna anknytningsärenden (grå staplar). Röd kurva: avslutade ärenden. Blå kurva: inkomna ärenden.

Högst nio månaders handläggningstid

Enligt utlänningsförordningen ska alla sökande få beslut i sina ärenden inom nio månader. Migrationsverket räknar med att nå det målet när det gäller anknytningsärenden senast den 1 juli 2018. I dagsläget återstår fortfarande 22 500* ärenden som är mer än ett år gamla och som i regel kräver en mer omfattande utredning.

– Nu satsar vi mycket kraft på att även avgöra dessa ärenden, säger Janne Wallin.

Hittills i år har Migrationsverket fattat beslut i 72 000 anknytningsärenden. En dryg tredjedel av dem var nya kompletta ansökningar och resten inkom till verket före 1 januari 2017.

* Siffrorna i texten är från 17 november 2017.