2017-12-19

Interna granskningar visar: Högre rättslig kvalitet
på Migrationsverket

Migrationsverkets årliga kvalitetsuppföljningar av asyl- och anknytningsärenden är nu klara.
– Resultaten är något bättre än förra året och vi ser att utbildningsinsatserna har gett effekt, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Migrationsverket gör kvalitetsuppföljningar kontinuerligt för att följa upp prövningen av ärenden och identifiera förbättringsområden. Det myndigheten nu analyserat är hur den rättsliga kvaliteten ser ut i beslut som gäller asylärenden respektive anknytningsärenden, närmare bestämt par som vill leva tillsammans i Sverige.

Resultaten av uppföljningarna ger en indikation på vad som behöver förbättras i prövningen, de är inte ett verktyg för att ändra beslut som bedömts felaktigt. Migrationsverkets beslut kan överklagas till domstol, och under 2017 har domstolarna ändrat beslut i 8 procent av asylärendena och 2 procent av anknytningsärendena.

– I princip alla våra avslagsbeslut överklagas, så frågan om eventuell rättelse omhändertas i domstolsprocessen, säger Fredrik Beijer.

Asylärenden

Kvalitetsuppföljningen av asylärenden görs för andra året i rad, och analysen av 400 ärenden visar att den rättsliga kvaliteten har blivit bättre när det gäller att utreda ärenden i tillräcklig omfattning och att
bedöma omständigheter som rör uteslutande av rätten till skydd (exempelvis vid risk för rikets säkerhet).

– Vi är försiktigt positiva till resultaten i år, där vi ser att vi blivit bättre i vissa delar och samtidigt ligger kvar på samma nivåer som förra året i andra delar. De utbildningsinsatser vi utfört sedan förra året har börjat ge resultat, och tjänstemännen har också blivit mer erfarna, säger Fredrik Beijer.

Årets kvalitetsuppföljning visar även att myndigheten behöver bli bättre på att utreda identiteten hos de sökande. Den som söker asyl ska göra sin identitet sannolik, och det är denna utredning som behöver bli bättre.

­– I år är det betydligt fler ärenden som rör personer som saknar id-handlingar, eller annan stödbevis­ning som kan göra identiteten sannolik. Det gör ärendet mer komplext och svårbedömt, säger Fredrik Beijer.

Anknytningsärenden

I år är första gången som Migrationsverket har gjort en större uppföljning av anknytningsärenden, och rapporten har avgränsats till ärenden som rör sambor eller makar. Resultaten visar att Migrations­verket till stor del fattar korrekta beslut, och att prövningen är begriplig och enhetlig. Samtidigt är handläggningstiderna alltför långa, omkring två år.

– Vi ser en positiv utveckling när det gäller den rättsliga kvaliteten på anknytningsärenden, och det är viktigt att vi fortsätter följa upp även det här området framöver. Handläggningstiderna är vi inte nöjda med, men vi ser att de kommer vara betydligt lägre om ett år, säger Fredrik Beijer.

Utbildning för bättre kvalitet

Migrationsverket låter medarbetare utveckla sin kompetens kontinuerligt, och genomför utbildningar för personalen. Med hjälp av kvalitetsuppföljningarna blir det tydligt vilka utbildningar som behövs.

– Vi behöver jobba vidare med utbildningsinsatser, det har varit ett pågående arbete under en längre tid. Under 2018 kommer arbetet intensifieras, säger Fredrik Beijer.

Läs mer i Analysrapport nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus av asylärenden 2017PDF.

Läs mer i Analysrapport nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus av anknytningsärenden 2017PDF.