2017-12-28

1,8 miljarder i förskott till kommunerna

Migrationsverket har i år kraftigt ökat kapaciteten för att handlägga ansökningar om statlig ersättning till kommuner och landsting. I morgon, fredag, gör Migrationsverket en delutbetalning på drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna.

Under 2017 kommer Migrationsverket ha betalat ut 26,6 miljarder kronor i statlig ersättning för asylsökande till kommuner och landsting. Till och med november har Migrationsverket avgjort drygt 106 000 ansökningar.

I år har Migrationsverket vidtagit flera åtgärder för att komma ikapp med handläggningen av ansökningar. Idag arbetar nästan 200 medarbetare med statliga ersättningar för asylsökande, jämfört med början av förra året då det var ett 40-tal medarbetare. Det har gett resultat och Migrationsverket har i år betalat ut ett högre belopp i statlig ersättning än tidigare år.

– Vi har arbetat hårt under hela året, inte minst under december då vi totalt kommer att betala ut 4,5 miljarder kronor till kommuner och landsting. Av den summan är drygt 1,8 miljarder en förskottsutbetalning i form av en delutbetalning till kommunerna, säger Åke Svedmert, sektionschef för statliga ersättningar asylsökande.

Pengarna betalas ut på fredag

Delutbetalningen den 29 december omfattar de fyra ersättningstyper där det ansökta beloppet är av det större slaget (se faktaruta). För att omfattas ska ansökningarna ha lämnats in före den sista november 2017 och Migrationsverket ska ännu inte ha fattat beslut i ärendet.

I slutet av november väntade kommuner och landsting på ersättningar för asylsökande med ansökningar motsvarande cirka 8,1 miljarder kronor. Den summan varierar hela tiden då ersättningar betalas ut och nya ansökningar som ska prövas kommer in. Vad summan blir för hela 2017 blir klart i början av januari.

– Det är alltså inte tal om en skuld utan varje enskild ansökan måste prövas av oss. I många fall är ansökningarna inte kompletta vilket också påverkar handläggningstiden. Under 2018 kommer vi fortsätta att jobba för att få ner handläggningstiderna. Vår ambition är att alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre månader, säger Åke Svedmert.

Se delutbetalningarna uppdelat på läns- och kommunnivå (pdf).PDF

Fakta

  • De ansökningar som är aktuella för delutbetalningen i år har förhandsgranskats. Bristfälliga eller felaktiga ansökningar kommer inte att bli aktuella i delutbetalningen under 2017. Det kan innebära att en kommun inte får någon delutbetalning alls, eller endast för någon eller några av de fyra ersättningstyperna. Det kan även handla om att samtliga inkomna ansökningar är prövade och utbetalda.
  • Delutbetalningarna koncentreras till de fyra ersättningstyper där kommunerna har sökt mest ersättning:

 

 

              – Faktiska kostnader för vård och boende för ensamkommande barn.
              – Ersättning för boendedygn i hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn
                 efter anvisning till kommun.

              – Ersättning för utbildning i grundskola.
              – Ersättning för utbildning i gymnasieskola.

  • Delutbetalningarna motsvarar mellan 60 och 90 procent av de ansökta beloppen från kommunerna, utifrån de aktuella ersättningstyperna (se ovan).
  • Förra året gjordes en delutbetalning den sista december på 3 miljarder kronor till kommunerna.
  • Migrationsverket betalade under 2016 ut 23,6 miljarder kronor till kommuner och landsting i statlig ersättning för asylsökande. Preliminärt betalades mer än 26 miljarder kronor ut under 2017.