2018-01-16

Fortsatt ökat antal fall av människohandel

Antalet rapporterade fall av människohandel som Migrationsverket har tagit emot ökade med 30 procent under 2017 jämfört med året innan. Därmed fortsätter trenden av att rapporterna ökar.

Sammantaget inkom 444 rapporter vilket innebär en ökning med 103 anmälningar, berättar Kajsa Törnqvist Netz, central samordnare mot människohandel på Migrationsverkets kvalitetsavdelning.

Inte bara asylsökande

Ökningen av antalet offer för människohandel sker trots att antalet asylsökande minskade under 2017. Men det är inte bara bland de asylsökande som Migrationsverket identifierar fall av människohandel utan också i de andra ärendekategorierna såsom arbetstillstånd, förlängning av besök och uppehålls- och arbetstillstånd.

Migrationsverkets förmåga att hitta misstänkta fall har blivit bättre vilket kan vara en av anledningarna till att anmälningarna ökar. Myndigheten har på senare år satsat på utbildning. Det har varit både centrala utbildningsinsatser och inte minst systematiska utbildningsinsatser som har genomförts i de flesta regionerna. Men det är nog tyvärr också så att antalet offer för människohandel ökar.

Polisanmälan eller tips

De interna rapporterna som redovisas är ärenden där enheterna har vidtagit åtgärder enligt rutinerna i Migrationsverkets rutinhandbok. Det innebär att en polisanmälan eller tips till polis har gjorts och erforderliga kontakter med socialtjänsten tagits.
Under 2017 har antalet identifierade offer från Nigeria åter ökat. De övriga nationaliteter som förekommer mest är Afghanistan, Vietnam, Kuba, Irak, Marocko och Thailand.

 

Offer för misstänkt människohandel

Antal inkomna interna rapporter 2017

Skriv tabellbeskrivning här

Totalt

444

Kvinnor

256

Män

188

Av totalen minderåriga

107

Flickor

41

Pojkar

66

 

Form av exploatering

Skriv tabellbeskrivning här

Totalt

444

Sexuella ändamål

213

Tvångsarbete/otillbörligt utnyttjande

161

Av totalen minderåriga

107

Tiggeri

15

Krigstjänst

7

Andra ändamål

44

Oklart

83

Notera att flera personer har uppgett att de blivit utsatt för mer än en form av utnyttjande.

Följande medborgarskap är mest förekommande bland de identifierade offren för misstänkt människohandel: Nigeria (48), Afghanistan (41), Vietnam (33), Kuba (30), Irak (18), Marocko
(16), Thailand (12), Indien (11) och Ryssland (9). I övrigt finns ett stort
antal medborgaskap representerade.

 

 Statistik för 2014­‑2017

Under 2017 inkom totalt 444 rapporter. 2016 inkom 341 så ökningen i antal är 103 eller 30 procent.