2018-02-16

Prognos: ”Nu har vi förutsättningar för att jobba annorlunda”

Vid halvårsskiftet 2018 ska de som sökt asyl innan 2017 ha fått beslut i sina ärenden.
  − Vi har nu skapat förutsättningar för att jobba annorlunda, med hela myndighetens förmåga. Vi har avgjort en kvarts miljon asylärenden de senaste tre åren, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Antalet människor som söker asyl i Sverige idag är stabilt och utvecklingen bedöms fortgå under året. Totalt väntas 23 000 personer söka asyl, varav 1 500 är ensamkommande barn. Nästa år väntas antalet asylsökande öka till 29 000, utifrån att den tillfälliga lagen upphör i mitten av det året.

Många är i den senare delen av asylprocessen

Den jämna utvecklingen tillsammans med att äldre ärenden har avgjorts, gör att Migrationsverket kan flytta fokus från mottagning och asylprövning till den senare delen av asylprocessen. Det innebär att mer kraft kommer att läggas på förvar, återvändande och domstolsprövning.

Ändrade förutsättningar och ökad effektivitet

Under 2018 går asylprövningen successivt helt över till att sortera ärenden i olika spår utifrån utredningsbehov − exempelvis ärenden med hög beviljandefrekvens eller uppenbart ogrundade ärenden − för en mer effektiv handläggning. Migrationsverket kommer även att öka takten på digitaliseringen för att minska manuella administrativa och resurskrävande inslag i processerna. Enligt dagens prognos väntas antalet öppna ärenden som inte har fått beslut minska från 36 700 till 12 800 under 2018.

− Vi vill så fort som möjligt komma tillbaka till realtidshandläggning, det vill säga att behandla ärenden i den takt de kommer in för att undvika till exempel kompletteringar och handläggarbyten under väntetiden, säger Mikael Ribbenvik.

Kortare väntetider mot slutet av året

De senaste årens växande väntetider kommer att gå ner. Inom ärendeslaget studier är väntetiderna redan kortade, medan nya asyl- och arbetstillståndsärenden bedöms få väntetider på under fyra månader efter halvårsskiftet.

− Det myndigheten nu fokuserar på handlar om att skapa en framtida samlad förmåga som anpassas kontinuerligt efter vårt uppdrag. En viktig del i det är att ge riktigt bra förutsättningar för de medarbetare som är kvar, säger Mikael Ribbenvik.

Läs prognosen i sin helhetPDF

Så tar Migrationsverket fram en ny prognos

Här hittar du Migrationsverkets tidigare verksamhets- och utgiftsprognoser

* Prognoserna lämnas i februari, april/maj, juli och oktober.
I januari 2018 lämnas dessutom en förenklad prognos.

FAKTA

Migrationsverket ställer om

Främst under första halvåret 2018 fortsätter Migrationsverket sin omställning och det berör i första hand mottagning och asylprövning, samt påverkar även hela den operativa verksamheten.

SIFFROR (beräkningar)

Prognos för 2018

Asyl 2018

23 000 väntas söka asyl, varav 1500 ensamkommande barn

12 800 bedöms vara öppna ärenden vid årets slut, varav 2 500 förlängningsärenden

Cirka 54 000 ärenden beräknas avgöras, varav runt 10 000 förlängningsärenden
Syrien, Georgien, Irak och Afghanistan är de största asylsökande nationaliteterna (i januari 2018)

Arbetstillstånd 2018

61 000 ärenden väntas inkomma, varav 40 000 förstagångsärenden

68 000 ärenden beräknas avgöras, varav 41 000 förstagångsärenden

Studier 2018

24 000 ärenden väntas inkomma, varav 15 000 förstagångsärenden

23 000 ärenden beräknas avgöras, varav 14 000 förstagångsärenden

Anknytning, (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

56 000 väntas söka på anknytning, varav 44 000 förstagångsärenden

Cirka 95 000 anknytningsärenden beräknas avgöras, varav 12 000 förlängningsansökningar

Kommunmottagning (bosättning) 2018

46 700 nyanlända totalt beräknas tas emot i kommunerna i år

varav 23 000 är sökande från asylmottagningen, vilka har fått uppehållstillstånd

varav cirka 19 000 är inresta anhöriga till före detta asylsökande, vilka har fått uppehållstillstånd

varav 5000 är kvotflyktingar

Återvändandeärenden (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

28 400 återvändandeärenden beräknas avgöras

varav 10 000 bedöms lämna landet självmant (efter avslag på asylansökan)

varav 3 500 bedöms lämnas över till polisen för att verkställas med tvång (efter avslag på asylansökan)

varav 12 100 bedöms vara överlämnade till polis och avvikna

(efter avslag på asylansökan)

11 500 verkställighetshinder väntas inkomma

11 200 bedöms avgöras under året

Inskrivna i mottagningssystemet 2018

Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minskar från 76 000 till 48 000 vid årets slut, varav knappt hälften i Migrationsverkets boenden. Inskrivna ensamkommande barn beräknas minska under året från 4 700 till omkring 1 600 vid årets slut.