2018-03-28

Mottagandeutredningen föreslår ankomst- och avresecentrum för asylsökande

På onsdagen lämnade Mottagandeutredningen sitt slutbetänkande. Utredaren föreslår bland annat att det inrättas statliga ankomstcentrum för asylsökande, avresecentrum för asylsökande som fått nej på sin ansökan samt att möjligheterna till eget boende (EBO) begränsas.

Enligt utredningen är väntetiderna i dag för långa, återvändandet är ineffektivt och etableringen tar för lång tid. Utredaren, Martin Olauzon, föreslår därför flera förändringar kopplat till mottagandet av asylsökande.

Utredningen föreslår att det inrättas obligatoriska statliga ankomstcenter. På dessa center ska myndigheter och andra aktörer finnas som den sökande behöver komma i kontakt med. Under tiden i ankomstcentret ska de asylsökande få obligatorisk samhällsinformation.

Sökande som inte snabbt ska återvända flyttar efter en månad till en kommun. Utredaren föreslår att det ska göras enligt samma principer som används i den nuvarande bosättningslagen för personer som fått uppehållstillstånd.

Obligatoriska avresecentrum

Den statliga ersättningen till kommunerna för mottagandet av asylsökande ska vara schablonbaserad, föreslår utredningen vidare.

Asylsökande som snabbt ska återvända till ett annat land, såsom sökande vars ansökningar är uppenbart ogrundade, ska enligt utredningen bo kvar i ankomstcentren och inte flytta till någon kommun.

Asylsökande som fått avslag på sin ansökan och där beslutet fått laga kraft ska enligt utredningen bo i statliga avresecentrum. Boendet i avresecentrum ska enligt utredningen vara obligatoriskt.

Utredaren föreslår vidare en begränsning av bestämmelserna om eget boende (EBO) i LMA (Lagen om mottagande av asylsökande m.fl.), eftersom lagen i vissa områden lett till omfattande sociala problem. Kommuner med socialt och ekonomiskt utsatta stadsdelar samt kommuner som tidigare tagit emot många asylsökande ska kunna pröva rätten till eget boende.

Bidragit med expertkunskap

Migrationsverket har under utredningens arbete bidragit med expertkunskap.

– Men det är först nu vi kan läsa hela innehållet och slutsatserna. Vi ska nu analysera utredningens förslag och vad de betyder för oss. Innan dess kan vi inte lämna ytterligare kommentarer om innehållet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Mottagandeutredningen tillsattes 2015. Uppdraget var att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredningen skulle vid sidan om mottagandet också lämna förslag om sysselsättning och statlig ersättning till kommuner och landsting.

I maj 2017 utvidgades uppdraget. Utredaren fick då bland annat i uppdrag att se över möjligheten för asylsökande att delta i praktik och andra arbetsplatsförlagda aktiviteter som ökar kontakten med arbetsmarknaden.

Läs utredningen här (SOU 2018:22)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster