2018-04-10

Nya omständigheter kan leda till att utvisningsresa avbryts

Under måndagen genomförde polisen en verkställighetsresa från Sverige till Afghanistan. Sex av de personer som reste hämtades från ett av Migrationsverkets förvar. Det är polisen som genomför verkställighetsresor med tvång. Migrationsverket prövar ansökan om uppehållstillstånd och arbetar med självmant återvändande, personer som inte vill återvända till sitt hemland kan överlämnas till polisen.

När en person fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och fått beslut om avvisning eller utvisning ska personen lämna landet. När Migrationsverket fattar ett beslut om av- eller utvisning påbörjas också återvändandearbetet. Ända fram till att avresan sker kan nya omständigheter åberopas av den sökande, det kan exempelvis handla om skyddsskäl som tidigare inte har prövats eller att hälsosituationen kraftigt har försämrats.

Under tiden som Migrationsverket prövar om det finns verkställighetshinder på grund av skyddsbehov kan verkställighet normalt inte ske. Migrationsverket gör en bedömning om de nya omständigheterna behöver utredas vidare och kan då tillfälligt pausa av- eller utvisningen. Detta kan leda till att man inte åker med på en planerad verkställighetsresa.

Inför polisens verkställighetsresa i måndags fick resan tillfälligt pausas för ett antal personer. Anledningen var att nya omständigheter anfördes där majoriteten åberopade den så kallade gymnasielagen. När sådana omständigheter anförs får en av- eller utvisning inte ske förrän Migrationsverket fattat ett beslut som vunnit laga kraft. Det innebär inte att av- eller utvisningsbeslutet inte kommer att verkställas vid ett senare tillfälle.

Läs mer information om gymnasielagen här.

Läs om Migrationsverkets bedömning av läget i Afghanistan här.