2018-04-18

Ökad bemanning efter rymningar i Flen och Kållered

Efter rymningarna från förvaren i Kållered och Flen har Migrationsverkets förvarsavdelning ökat bemanningen och ökat ronderingarna.
– Vi har även ökad närvaro av väktare eller ordningsvakter på utsidan av förvaren, säger Torbjörn Nyberg, chef för förvarsavdelningen.

På kort tid har ett antal personer rymt från två av Migrationsverkets förvar. Från förvaret i Kållered rymde 14 personer och åtta personen från förvaret i Flen. Polisen har återfunnit sju av de åtta personer som rymde från Flen. Enligt den information som förvaravdelningen har är fortfarande samtliga som rymde från förvaret i Kållered på fri fot.

Enligt Torbjörn Nyberg finns i dagsläget inget som pekar på att verkets medarbetare skulle ha brustit i sina arbetsuppgifter när det gäller rymningarna.

– Eftersom det rör sig om större rymningar kommer verket att utreda händelserna vidare, säger han.

Som en direkt följd av rymningarna har förvaren ökat sin bemanning och ökat antal ronderingar som personalen gör i lokalerna. Utifrån förutsättningarna och behov har även närvaron av väktare och ordningsvakter ökats utanför förvaren.

– Vi gör de insatser vi behöver för att säkra vår verksamhet och skapa förutsättningar för våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett för dem tryggt sätt, säger Torbjörn Nyberg.

 

Frågor och svar om förvar

Vad är skillnaden på ett förvar och ett fängelse?
Personer som befinner sig i ett av Migrationsverkets förvar är frihetsberövade med stöd av utlänningslagen. Frihetsberövandet är inte ett straff på begånget brott utan på grund av att personen saknar tillstånd att vistas i landet. Migrationsverkets förvarsenheter har utformats på ett så öppet och humant sätt som möjligt. På förvaren är i princip endast ytterdörrarna låsta och de förvarstagna kan röra sig fritt i lokalerna.

Vem sätts i förvar?

Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige och ska avvisas eller utvisas kan i vissa fall tas i förvar. Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar. Grunderna för förvar redogörs för i utlänningslagen (kap. 10).

Ni säger att ni kommer vidta nödvändiga åtgärder, vad innebär det konkret?

Vi återställer skadorna på lokalerna, tillsätter extra personal och utreder vad gjorde det möjligt för personer att rymma. Denna utredning handlar både om hur personalen arbetade, ifall säkerhetsrutiner följts och ifall vi kan identifiera eventuella brister i skalskyddet.

Hur kunde ännu en rymning ske dagen efter den första, tas inte extrapersonal eller väktare in?

Det görs alltid en bedömning utifrån olika situationer. Att en rymning sker i en del av landet medför inte alltid att extrapersonal och väktare tas in i en annan del av landet.

Kan personer som utvisas på grund av brott, eller som begått brott i Sverige bo på ett förvar?

Det sker alltid en individuell bedömning av om det är lämpligt att en person som är dömd till utvisning på grund av brott vistas i Migrationsverkets lokaler. Om det rör sig om ringa brott kan en person befinna sig i Migrationsverkets förvar, efter avtjänat straff, i avvaktan på utvisning. I vissa fall kan andra omständigheter också ha betydelse, exempelvis hur personen har uppträtt i andra låsta miljöer eller hur lång tid som förflutit sedan brottet begicks. I det fall personen dömts för grövre brott är personer i regel kvar i Kriminalvårdens regi i avvaktan på utvisning.

 

Var befinner sig personalen på förvaren?

Personalen på förvaren befinner sig i olika delar och rör sig mellan olika rum, precis som de förvarstagna. Det sker även regelbundna ronderingar, det vill säga att personalen kollar till varje rum.

Vad har förvarsanställda för utbildning?

Det finns flera olika tjänster för personalen inom förvar och därför även olika utbildningsbakgrund. Personen måste vara lämplig att arbeta på förvar och det är meriterande om personen har erfarenhet från att arbeta i liknande miljöer. För handledare räcker det med gymnasial utbildning. Handläggare, det vill säga de personer som har delegering att fatta beslut, och teamledare, har i regel eftergymnasial utbildning.

Genomförs kontroll ur brottsregistret på de som anställs för att arbeta på förvar?

Migrationsverket har ingen möjlighet att kontrollera brottsregister hos arbetssökande då detta inte faller inom ramen av säkerhetsskyddslagen, det vill säga den lag som reglerar när en registerkontroll får göras.


Läs mer om förvaren.