2018-09-17

Ingen ändrad bedömning av Kabul som internflyktsalternativ

Med anledning av att UNHCR:s nya riktlinjer angående säkerhetssituationen i bland annat Kabul har Migrationsverket kommit med en ny rättslig kommentar. Migrationsverket anser liksom tidigare att våldet och det humanitära läget i Kabul inte är så omfattande och allvarligt att det motiverar en ändring av det nuvarande rättsliga ställningstagandet.

Migrationsverkets bedömning är därför att det fortfarande är möjligt med internflykt till Kabul för vissa grupper. Med internt flyktalternativ menas möjligheten för en person att söka skydd i ett annat område inom landet än de tidigare bott. Det interna flyktalternativet går ut på att en person som är i behov av skydd i första hand hänvisas till en annan, mer säker, del av sitt land.

Den rättsliga kommentaren stödjer sig bland annat på den bedömning som den europeiska asylmyndigheten EASO kom fram till i juni 2018länk till annan webbplats. EASO gör bedömningen att våldet i Kabul inte är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson bara genom att vistas i det berörda området löper en verklig risk att utsättas för hot mot liv och lem. EASO anser även att det kan vara rimligt med internflykt till Kabul för vissa särskilt angivna grupper.

Migrationsverkets anser att det inte finns något generellt hinder mot att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut till eller via Kabul.

Det ska dock som alltid göras en individuell prövning av om det föreligger ett internt flyktalternativ i ärendet. Det innebär att man tittar på omständigheterna för just personen det gäller.

I samband med att UNHCR publicerade sin rapport, pausade det finska Migrationsverket (Migri) tillfälligt alla utvisningar till Afghanistan. Efter en analys av rapporten har Finland hävt det generella stoppet. Det framgår av ett beslut som meddelades den 12 septemberlänk till annan webbplats.

Migrationsverket anser att situationen på många sätt är allvarlig i Afghanistan och i Kabul. Verkets slutsats är ändå att situationen inte har förvärrats på ett sådant sätt att det nu gällande rättsliga ställningstagandet måste ändras. Migrationsverket fortsätter dock att kontinuerligt och noggrant följa utvecklingen när det gäller säkerhetsläget i landet.

Läs det rättliga kommentaren här.PDF