2018-10-01

Över tiotusen sökte uppehållstillstånd för gymnasiestudier

10 557 ungdomar hade under måndagen fått sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerad. 1 294 ärenden har avgjorts medan 9 219 ansökningar ska prövas när ansökningstiden nu är över. Ytterligare några hundratal ansökningar som skickades under helgen registreras just nu.

Många frågor till Migrationsverket handlar nu om vad som gäller för boende och ekonomiskt bidrag både under tiden man väntar på ett beslut, och när man väl har fått ett beslut om uppehållstillstånd.

– Vi är medvetna om att det är svårt för ungdomar att orientera sig i alla de här reglerna, så därför hoppas vi att vår uppdaterade information på webben ger svar, säger Jan-Anders Rapp, rättslig expert vid Migrationsverket.

Det är till stora delar lagen om mottagande av asylsökande med flera, LMA, som reglerar vad som gäller för boende och ekonomiskt stöd. Den pekar också ut vad Migrationsverket ska göra och vad som är kommunernas ansvar.

Majoriteten av de ungdomar som nu väntar på sitt beslut är så kallade tillståndssökande, det vill säga att de inte längre kan överklaga sin ansökan om asyl.

– Då ligger ansvaret för ekonomiskt bistånd enligt LMA på socialnämnden i den kommun ungdomarna vistas. Däremot finns ingen rätt till boende, utan det är upp till varje kommun vilket stöd de vill erbjuda, säger Jan-Anders Rapp, rättslig expert vid Migrationsverket.

När studierna har påbörjats kan också Centrala studiestödsnämnden, CSN, ge ekonomiskt bistånd i form av studiehjälp.

– Om det uppstår ett akut behov av bostad och försörjning för en person, är det kommunen som ytterst får pröva om det är aktuellt med försörjningsstöd, säger Jan-Anders Rapp.

På migrationsverket.se finns uppdaterade frågor och svar och enkel grafik som visar vilket stöd de sökande respektive de som får uppehållstillstånd har rätt till och vilken myndighet som står för stödet.

Migrationsverket får även många frågor från kommuner om vilka ersättningar som finns att söka. För ungdomar som får uppehållstillstånd för gymnasiestudier, kan kommunen bland annat:

  • Söka ersättning för utbildningskostnader, under förutsättning att de erbjuds utbildning inom ramen för skollagen.
  • Söka ersättning för utgivet ekonomiskt bistånd enligt LMA, det vill säga dagersättning och eventuellt särskilt bidrag.

Här finns mer information om ersättningar till kommuner.

Statistik

Inkomna ansökningar sedan den 1 juli 2018: 10 557 varav 353 kvinnor

Avgjorda ärenden: 1 294 varav 98 kvinnor

Öppna: 9 219 varav 252 kvinnor