2018-10-05

Migrationsverket återupptar arbetet med ERIN-programmet

Migrationsverket återupptar nu handläggningen av ansökningar om återintegreringsstöd i hemlandet. Verket fortsätter dock att utreda ytterligare möjliga lösningar, kopplade till frågor kring GDPR, parallellt.

I augusti pausade Migrationsverket besluten i ärenden om återintegreringsstöd genom det så kallade ERIN-programmet*. Det berodde på att myndigheten behövde utreda hur EU:s nya dataskyddsförordning GDPR** eventuellt påverkar överföringen av personuppgifter i samband med handläggning av ärenden om återintegreringsstöd.

– Vi bedömde att det var nödvändigt att pausa besluten för att utreda de juridiska oklarheterna närmare. Nu har vi vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder som gör att vi kan återuppta beslutsfattandet, bland annat har vi tagit kontakt med Datainspektionen för vägledning, säger Veronika Lindstrand Kant, tillförordnad regionchef i region Stockholm.

Inte kunnat få ankomststöd

Sedan pausen trädde i kraft i augusti har ett 60-tal personer ansökt om återintegreringsstöd. Majoriteten av dessa har återvänt till Irak och Afghanistan men har då inte kunnat få ankomststöd i form av mottagande på flygplatsen eller tillfälligt boende.

– Det är olyckligt för de personer som fått vänta då detta är viktiga insatser för de som ska återvända, men nu återupptar vi arbetet omgående, säger Veronika Lindstrand Kant.

Parallellt med att Migrationsverket nu återupptar handläggningen av återintegreringsstödet fortsätter arbetet för att säkerställa att GDPR följs.

Kommer att kontaktas

Personerna som återvänt till sina hemländer har blivit informerade om att beslut om ankomststöd inte skulle beviljas före utresa, och att de kommer kontaktas i hemlandet efter att Migrationsverket på nytt börjar fatta beslut om återintegreringsstöd.

Sverige ingår i det europeiska samarbetsprogrammet ERIN (European Reintegration Network) som erbjuder stöd till återintegrering för personer som har fått avslag på sin ansökan om asyl och ska återvända sitt hemland. Hittills i år har strax över 600 ansökningar lämnats in.

Återetableringsstödet, det vill säga pengar som den återvändande kan beviljas, har hela tiden betalats ut som vanligt. Läs mer om återetableringsstödet här.

* European Reintegration Network. Läs mer om återintegreringsstödet ERIN här.

** General Data Protection Regulation