2018-11-13

Remissyttrande: Migrationsverket vill att mottagningssystemet reformeras

Arbetet med mottagandet av asylsökande behöver reformeras. Staten bör dock ha kvar ansvaret för mottagandet, och kommunerna ansvaret för etableringen. Det skriver Migrationsverket i sitt remissyttrande om mottagandeutredningen.
   – Reformen behöver utgå från nuvarande situation och inte från de förhållanden som rådde 2015 och framåt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Mikael Ribbenvik

Mikael Ribbenvik

Remissyttrandet innebär att Migrationsverket avstyrker utredningens huvudförslag i sin helhet, men ställer sig bakom det alternativa förslaget i mottagandeutredningen om hur Sveriges framtida mottagande av asylsökande ska organiseras. Även om Migrationsverket förordar det alternativa förslaget innehåller remissvaret flera förslag till kompletteringar.

– Vi vill poängtera att Migrationsverket starkt välkomnar syftet med hela utredningen, det vill säga att förbättra mottagandet och sedermera etableringen, säger Mikael Ribbenvik.

Staten behåller huvudansvaret

Det alternativa förslaget innebär i korthet att staten, genom Migrationsverket, behåller huvudansvaret för mottagandet av asylsökande. Enligt förslaget ska asylsökande bo i särskilda mottagningscenter fram till att beslut i asylärendet fattats. De som får avslag bor kvar i mottagningscenter till återvändandet medan de som får bifall bosätts i en kommun.

– Vår bedömning är att det alternativa förslaget, med justeringar, kan fungera väl utifrån dagens situation med färre asylsökande och färre personer i mottagningssystemet. Vi bedömer att det är osannolikt att situationen runt 2015 kommer att återupprepas inom överskådlig framtid, säger Mikael Ribbenvik.

När det gäller EBO (eget boende) avstyrker Migrationsverket utredningens förslag och förordar istället regeringens kompletterande förslag, som lämnades i en promemoria tidigare i höstas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

”Anpassar redan verksamheten”

Generaldirektören anser att reformerna av mottagningssystemet bör utgå från att framtiden för den svenska mottagningen bygger på färre asylsökande, kortare handläggningstider, och därmed kortare vistelsetider i mottagningssystemet.

– Verket håller redan i dag på att anpassa sin verksamhet till denna nya situation. Vi arbetar nu med att knyta mottagning och asylprövning närmare varandra och har som målsättning att ge hälften av alla asylsökande beslut inom 30 dagar. Vårt nya arbetssätt rimmar på flera sätt väl med delar av det alternativa utredningsförslaget, säger Mikael Ribbenvik.

Avstyrker huvudförslaget

Mottagandeutredningens huvudförslag, som Migrationsverket alltså avstyrker, innebär att särskilda ankomstcentra och utresecentra inrättas samt att kommunernas ansvar för mottagandet av asylsökande ökar.

– Även om vi avstyrker huvudförslaget i sin helhet, innehåller det flera intressanta delförslag, säger Mikael Ribbenvik.

Han anser att huvudförslaget i sin helhet dock riskerar att leda till fler omflyttningar av sökande, från ankomstcentra till mottagande kommun, och sedan vidare till antingen avresecentra eller bosättningskommunen.

– Det innebär också en ökad risk för otydlighet gentemot den asylsökande. Vi menar att det för den sökande blir tydligare om man först vid ett besked om bifall på sin asylansökan blir kommunplacerad, säger Mikael Ribbenvik.

Översyn av LMA och tydligare barnkonsekvensanalys

I sitt remissyttrande påpekar Migrationsverket också att en mer genomgripande översyn av lagen om mottagande av asylsökande, LMA, måste göras än vad mottagandeutredningen föreslår, då lagen genom ändringar och tillägg med tiden blivit allt mer svårtolkad.

Migrationsverket anser också att en tydligare barnkonsekvensanalys måste göras när det gäller utredningens olika förslag.

Läs remissyttrandet i sin helhet här.PDF

Läs Migrationsverkets yttrande om regeringens promemoria om EBO.PDF

Läs mottagandeutredningen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

* Regeringen lämnade tidigare i höstas ett kompletterande förslag som innebär begränsningar i rätten till EBO.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Remissyttrandet i korthet:

  • Migrationsverket tillstyrker utredningens alternativa förslag med kompletteringar.
  • Migrationsverket avstyrker utredningens huvudförslag.
  • Migrationsverket anser att LMA blivit svårtolkad och att en djupare översyn av lagen behövs. Även andra förslag i utredningen som berör lagändringar behöver förtydligas.
  • Utredningens inriktning gällande statliga ersättningar till kommuner och landsting välkomnas men förslagen behöver utvecklas.
  • Ytterligare analys av utredningens förslag behövs i förhållande till EU- och internationell rätt.
  • En barnkonsekvensanalys behöver göras utifrån utredningens förslag.
  • Utredningens förslag kring eget boende avvisas.
  • Migrationsverket föreslår att vidarebosättningen av kvotflyktingar integreras i reformarbetet för mottagandet av asylsökande.