2018-12-03

Migrationsverkets interna granskning: högre kvalitet i flera ärendekategorier

Migrationsverkets årliga nationella kvalitetsuppföljningar av asyl- och anknytningsfrågor är nu klara. Nytt i år är att studerandeärenden ingår i uppföljningen.
– Vi ser generella förbättringar i frågor centrala för den rättsliga kvaliteten, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Migrationsverket gör kvalitetsuppföljningar kontinuerligt för att följa upp prövningen av ärenden och identifiera förbättringsområden. Det myndigheten nu analyserat är hur den rättsliga kvaliteten ser ut i beslut som gäller asylärenden, familjeanknytningsärenden och studerandeärenden.

Resultaten av uppföljningarna ger en indikation på vad som behöver förbättras i prövningen och är inte ett verktyg för att ändra beslut som bedömts felaktigt. Migrationsverkets beslut kan överklagas till domstol, och hittills under 2018 har domstolarna ändrat beslut i 8 procent av asylärendena, 1 procent av familjeanknytningsärendena och 4 procent i studerandeärendena (högskolestudenter).

– De allra flesta avslagsbesluten överklagas till domstolarna som i sin tur gör en självständig prövning av ärendet, säger Fredrik Beijer rättschef på Migrationsverket.

Asylärenden

Kvalitetsuppföljningen av asylärenden görs för tredje året i rad, och analysen av 400 ärenden visar att den rättsliga kvaliteten generellt har blivit bättre. Det gäller dels utgången i ärendet, det vill säga om ett uppehållstillstånd ska beviljas eller inte. Dels handlar det om statusbedömningen som blir aktuell efter att uppehållstillstånd beviljas, om personen ska beviljas flyktingstatus, alternativ skyddsstatus eller övrigt skyddsbehövande.

– Vi ser klara förbättringar i frågor som är av central betydelse för den rättsliga kvaliteten och i 93 procent av asylfallen har besluten vi fattat varit korrekta, säger Fredrik Beijer.

En iakttagelse som gjorts i årets kvalitetsuppföljning är att längden på utredningarna ökat, som bedöms tillräcklig för att hålla hög kvalitet. Den ökade längden verkar också hänga ihop med fler handläggarbyten under ärendets gång, vilket har ökat med en femtedel senaste året.

– Vi ser flera fall där det inte är samma person som har gjort asylutredningen som senare har skrivit beslutsförslaget. En förklaring kan vara att många handläggare har slutat eller blivit omplacerade under omställningsprocessen förra året, säger Fredrik Beijer.

Anknytningsärenden

Resultatet från genomgången av anknytningsärenden visar på förbättringar bland annat när det gäller utredning av ärendena. Migrationsverket har blivit bättre på att utreda ärenden på det sätt och i den omfattning som krävs. Det betyder att utredningen fokuserar på det som är viktigt och ger ett bra underlag för beslut. Utbildningsinsatser och nya verktyg för beslutsskrivning har gett resultat.

– Det är glädjande att vi går åt rätt håll även i arbetet med våra anknytningsärenden. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten i vårt arbete, bland annat genom verktyg för enklare beslutsskrivning, säger Fredrik Beijer.

Något som fortfarande behöver förbättras är utredningen av försörjningskravet i anknytningsärenden. Där går utredningen ibland för långt, vilket kan innebära onödigt arbete.

Studerandeärenden

Kvalitetsuppföljningen av studerandeärenden är mindre än de två andra uppföljningarna. Den omfattar bara 30 förstagångsärenden och 30 förlängningsärenden och utgör inte en ”nationell” kvalitetsuppföljning. Den visar emellertid att handläggningen överlag är god, att utgången i de flesta fall är korrekt och att granskningen för det mesta sker efter ärendets beskaffenhet.

Fortsatt förbättringsarbete

Fredrik Beijer poängterar att det interna kvalitetsarbetet är en process som behöver vara ständigt pågående i hela verksamheten.

– Vi är förstås glada att vårt kontinuerliga kvalitetsarbete ger positiva effekter. Samtidigt finns alltid utrymme för ytterligare förbättringar. Därför fortsätter vi arbetet med utbildningar och andra insatser för förbättrad rättslig kvalitet, säger Fredrik Beijer.

Läs mer i analysrapporterna rörande asylärendenPDF, anknytningsärendenPDF samt förstagångsansökningar studerandeärendenPDF och förlängningsansökningar studerandeärendenPDF.