Migrationsverket logotyp

2019-01-02

Migrationsverket nådde målen för 2018

Migrationsverket har under 2018 fattat beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året nåtts. Samtidigt har Migrationsverkets budget varit 800 miljoner kronor lägre än 2017 och antal medarbetare har under året minskat med 2 000.

När det gäller antal fattade beslut har 2018 på många sätt avlöpt som Migrationsverket planerade för under året. I alla ärendekategorier utom en har köerna och väntetiderna minskat.

– Vi har under året kortat köerna när det gäller arbetstillstånd, asyl, studerande- och anknytningsärenden, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Samtidigt som köerna minskat för arbetstillståndsärendena är antalet förstagångsansökningar fler än tidigare. Ansökningarna har ökat från 38 400 under 2017 till 49 100 under 2018.

– Det visar att Sverige fortsatt har stark dragningskraft på arbetskraft från utlandet, säger Mikael Ribbenvik.

För medborgarskapsärenden visar årets siffror att verket precis nått upp till prognosmålen för avgjorda ärenden. Men antalet nya ärenden är ännu fler, 90 000 ärenden inkom under 2018.

– Under 2019 kommer medborgarskapsprövningen därför att få resursförstärkning för att ytterligare öka kapaciteten, säger Mikael Ribbenvik.

Minskad budget

Han understryker att 2018 varit en utmaning för myndigheten och dess medarbetare. Verksamhetsbudgeten minskade med 800 miljoner kronor 2018 jämfört med 2017, vilket motsvarar 11 procent av budgeten. Antalet medarbetare har under året minskat med 2 000 från cirka 8 000 till drygt 6 000. Omställningen mot en mindre verksamhet inleddes 2017 och fortsätter 2019, bland annat genom att Migrationsverket planerar att lämna fem orter.

– Det finns vad jag vet ingen civil svensk myndighet som tidigare gått igenom en så stor omställning på så kort tid. Det har förstås varit en utmaning, inte minst för medarbetare som fått sluta hos oss. En kraftig minskning av verksamheten riskerar att leda till att viktig kompetens försvinner. Det har varit, och är, en prioriterad fråga att behålla rätt kompetens på Migrationsverket, säger Mikael Ribbenvik.

Samtidigt har utvecklingsarbetet fortsatt. Digitalisering och förändrade arbetssätt är prioriterade utvecklingsområden, enligt generaldirektören.

Asyl 360

En viktig utvecklingsinsats för förändrade arbetssätt är, menar Mikael Ribbenvik, pilotförsöket Asyl 360. Det ska effektivisera asylprövningen och anpassa verksamheten till den aktuella situationen när det gäller asylsökande, som i dag är mer förutsägbar och på lägre nivåer än tidigare.

– Pilotförsöket inleddes på allvar tidigare i höstas. Ett huvudmål är att minska tiden mellan olika handläggningsåtgärder och förenkla för de sökande. Målet är att 50 procent av alla nya asylsökande ska ha fått beslut inom 30 dagar, säger Mikael Ribbenvik.

Han säger vidare att grundtanken är att Asyl 360 ska genomföras i fler delar av verksamheten.

Mikael Ribbenvik understryker att ärendehandläggningen präglas av stora variationer när det gäller ansökningstider på individnivå. Även om handläggningstiderna sjunker finns det alltid ärenden som av olika orsaker tar lång tid att handlägga.

– Komplicerade ärenden kommer alltid att ta längre tid för oss. Det viktiga i detta sammanhang är att ärendena bedöms på ett så likvärdigt och förutsägbart sätt som möjligt. Där visar våra kvalitetsgranskningar under året att vi tagit tydliga steg i rätt riktning, säger han.

Stram budget för 2019

När det gäller 2019 års verksamhet har Migrationsverket, som väntat, fått en stram budget i regleringsbrevet. Men den interna planeringen för nästa år ligger fast.

– Även om regleringsbrevet inte ger oss något ökat finansiellt utrymme så kommer vi att fortsätta att argumentera för våra behov. Som vi har sagt tidigare leder en alltför stram finansiering till att vi tappar viktig kompetens, att sökande får vänta längre på besked och att statens kostnader totalt sett ökar i ett längre perspektiv. En sådan utveckling borde inte ligga i någons intresse, säger Mikael Ribbenvik.

Fakta

Totalt har Migrationsverket under 2018 avgjort 350 000 ärenden.

De fem vanligaste ärendekategorierna nedan:

Prognos för avgjorda beslut 2018       Avgjorda beslut under 2018

Asyl                                    47 000                                        47 000

Arbete                                 78 000                                       78 700

Anknytning                          78 000                                       76 900

Medborgarskap                   61 000                                       61 000

Studier                                 24 000                                       22 800