Migrationsverket logotyp

2019-01-17

Förenklad prognos lämnad till regeringen

Migrationsverkets bedömningar om verksamheten är oförändrade jämfört med prognosen från slutet av november 2018. Det visar den förenklade prognos som nu skickats till regeringen. När det gäller förvaltningsanslaget justeras prognosen utifrån det nu beslutade anslaget för 2019

Årets första prognos är förenklad. Det betyder att den inte innehåller framåtsyftande bedömningar om antalet asylsökande, och att bedömningarna kring myndighetens utgifter och verksamhet är mindre omfattande.

I stort sett kvarstår verksamhetsanalyserna från novemberprognosen. Osäkerheten kring vilken utlänningslag som kommer att gälla från mitten av 2019 kvarstår. Liksom i den förra huvudprognosen utgår den nuvarande från gällande lagstiftning där den tillfälliga lagen upphör i sommar. Förra prognosen innehöll även beräkningar utifrån en förlängning av den tillfälliga lagen i sin nuvarande form.

– Eftersom statsministeromröstningen sker på fredag den 18 januari har den förenklade prognosen inte kunnat ta hänsyn till den sakpolitiska överenskommelse som nyligen förhandlats fram mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, säger presschef Per Ek.

4,6 miljarder kronor

Övergångsregeringen har fastställt Migrationsverkets anslagsnivåer för 2019 utifrån Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Förvaltningsanslaget har förstärkts med drygt 100 miljoner kronor jämfört med utgångspunkten i novemberprognosen till totalt 4,6 miljarder kronor i tillgängliga medel, inklusive anslagskredit och anslagssparande.

Enligt Moderaterna och Kristdemokraterna avsåg förstärkningen på 100 miljoner kronor av förvaltningsanslaget gå till en satsning på fler förvarsplatser. Myndighetens regleringsbrev innehåller i dagsläget dock inget sådant uppdrag.

Anslagskredit och anslagssparande

Enligt prognosen räknar Migrationsverket med att under året använda sig av anslagskrediten och förra årets anslagssparande motsvarande 300 miljoner kronor. Syftet är att dämpa de negativa effekterna av den pågående anpassningen till en betydligt lägre budget jämfört med förra året. Den lägre budgeten har sin grund i färre antal asylsökande.

Även med denna förstärkning har Migrationsverket ett fortsatt behov av en något lägre besparingstakt än vad nu beslutade anslagsnivåer tillåter, vilket konstateras i den förenklade prognosen. Migrationsverket anser fortfarande att det finns risk att de nuvarande anslagsnivåerna annars leder till ökande väntetider för sökande. Migrationsverket föreslår, liksom i novemberprognosen, därför att myndigheten får använda ett utökat anslagssparande för att anpassa verksamheten i en takt som inte påverkar ärendeprövningen negativt.

Domstolsverkets anslag

I den förenklade prognosen pekar Migrationsverket också på risker förknippade med minskningen av Domstolsverkets anslag när det gäller prövningen av utlänningsmål. Minskningen kan i slutändan leda till ökade kostnader för mottagningen av asylsökande.

Migrationsverket ska redovisa anslagsprognoser för 2019-2022 vid fem tillfällen under året. Prognoserna lämnas till regeringen i januari, februari, maj, juli och oktober. Nästa prognos som innehåller omvärldsdelen och Migrationsverkets bedömningar framåt lämnas den 15 februari.

Läs prognosen här.