Migrationsverket logotyp

2019-02-06

Migrationsverket pausar utbetalning till samarbetsorganisation i Afghanistan

Migrationsverket deltar i ett projekt som ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant till sitt hemland. Efter att ha granskat fakturor som betalas till en samarbetsorganisation inom området, har Migrationsverket upptäckt brister och därför beslutat att pausa utbetalningen.

Migrationsverket har granskat fakturor till samarbetsorganisation i det så kallade ERRIN-programmet*, som ger olika former av stöd till personer som fått avslag på asylansökan och väljer att återvända självmant. Bidraget ges inte i form av kontanter utan det kan exempelvis handla om utbildning, jobbrådgivning eller hjälp och stöd att starta eget företag i landet.

Stickproven har visat att organisationen, IRARA*, inte kunnat redovisa fakturorna på ett tillfredställande sätt. Organisationen ska se till att stödet når rätt person och används i enlighet med gällande återintegreringsplan. Eftersom Migrationsverket inte kan vara säker på att så är fallet har myndigheten beslutat att tillfälligt stoppa fakturorna.

– Det är förstås beklagligt för personerna som har rätt till det här stödet, men vi som statlig myndighet har en skyldighet att förvalta skattepengar väl. Av den anledningen behöver vi invänta bättre underlag, säger Thérése Naess, avdelningschef på internationella avdelningen.

Utbetalning av kontantstöd (återetableringsstöd) via IOM i Afghanistan påverkas inte av detta. De som återvänder till Afghanistan har fortfarande möjlighet att få kontantstöd.

Den pausade hanteringen berör inte heller övriga länder*** som Sverige har tecknat avtal med gällande återintegreringsinsatser inom ramen för ERRIN-programmet.

*European Return & Reintegration Network (ERRIN) är ett program som syftar till att stärka, underlätta och effektivisera återvändandearbetet i EU genom gemensamma initiativ samt att främja effektiv reintegrering av tredjelandsmedborgare. Läs mer om ERRIN här.

** International Return & Reintegration Assistance (IRARA) rör utförande av reintegreringstjänster i Afghanistan. Samarbetet är en del av ERRIN-programmet**.

***Irak, Marocko, Nigeria, Pakistan, Ryssland