Migrationsverket logotyp

2019-05-02

Tillskott till domstolarna minskar Migrationsverkets kostnader, enligt ny prognos

Det höjda anslaget till Domstolsverket gör att Migrationsverkets kostnader för asylmottagning beräknas minska med en miljard kronor fram till 2022. Det skriver Migrationsverket i sin majprognos.

Majprognosen är Migrationsverkets tredje av totalt fem prognoser till regeringen i år. I den bedömer Migrationsverket att statens totala kostnader för migration och nyanländas etablering fortsätter att minska från cirka 26 miljarder kronor i år till cirka 15 miljarder kronor 2022.

– Till största del är minskningen en följd av färre asylsökande de senaste åren. Det leder till minskade boendekostnader men framför allt minskande ersättningar till kommunerna för asylsökande och kommunmottagna nyanlända, säger planeringschef Henrik Holmer.

Direkta följder för Migrationsverket

Efter Migrationsverkets förra prognos i februari har regeringen i vårändringsbudgeten bland annat höjt anslaget till Domstolsverket med 200 miljoner kronor i år. Det får direkta återverkningar för Migrationsverkets verksamhet, eftersom migrationsdomstolarna då kan avgöra fler migrationsärenden. Det leder i sin tur till att antalet asylsökande i verkets mottagningssystem kan minska snabbare än tidigare beräknat, vilket leder till lägre kostnader.

– Vi är glada att regeringen hörsammat oss på denna punkt och att även Migrationsverket föreslås få ett mindre tillskott i år. Kostnaderna för asylmottagningen beräknas minska med cirka en miljard kronor fram till 2022 på grund av de extra resurserna till Domstolsverket, säger Henrik Holmer.

Ärendebalanser ökar under åren som kommer

Majprognosen slår samtidigt fast att antalet öppna ärenden totalt sett, efter flera år av stadig minskning, kommer att öka från och med i år. Att antalet öppna ärenden förväntas öka beror enligt Migrationsverket på att förvaltningsanslaget, det vill säga anslaget för personal och lokaler, fortsatt minskar. Antalet öppna ärenden bedöms dock öka i en lägre takt än vad tidigare prognoser antagit, då mer resurser framöver väntas kunna avsättas till prövningsverksamhet istället för mottagning av asylsökande.

Oförändrad prognos för antalet asylsökande

Migrationsverket står fast vid sin tidigare prognos för antalet personer som söker asyl i Sverige. Det innebär ett oförändrat planeringsantagande på cirka 21 000 asylsökande i år och cirka 22 000 nästa år.

– Vi ser en viss förändring vad gäller vilka som söker asyl. Vi ser fler personer från Latinamerika och från vissa av de tidigare Sovjetrepublikerna, medan antalet asylsökande från Mellanöstern minskar, säger Henrik Holmer.

Läs prognosen i sin helhet.

Frågor och svar om majprognosen 2019

 • Vad säger majprognosen 2019?

  • Stabilt antal asylsökande under kommande år
   Utvecklingen i omvärlden har inte förändrats på något avgörande sätt sedan senaste prognosen i februari. Vi bedömer fortfarande att ungefär 21 000 personer kommer att söka asyl i Sverige i år, och 22 000 nästa år. Vi ser en viss förändring vad gäller vilka som söker asyl. Vi ser fler personer från Latinamerika och OSS-länderna, men antalet asylsökande från Mellanöstern minskar.
  • De samlade utgifterna väntas fortsätta minska de kommande åren
   Den långsiktiga trenden med en kraftig minskning av statens utgifter på migrationsområdet sedan 2017 kvarstår. Vi beräknar att kostnaderna för migration och mottagande av nyanlända i landets kommuner fortsätter att minska från ungefär 26 miljarder kronor i år till ungefär 15 miljarder kronor år 2022.
  • Domstolsverket och migrationsdomstolarna tilldelas utökat anslag
   Anslaget för Domstolsverket och migrationsdomstolarna höjs med cirka 200 miljoner kronor för 2019. Domstolsverket fördubblar därmed prognosen för avgjorda asylärenden i migrationsdomstolarna för i år. Det leder till att människor som är inskrivna i Migrationsverkets asylmottagning snabbare kan få ett beslut i sitt ärende, vilket i sin tur leder till minskade kostnader för mottagningssystemet. Under 2019 till 2022 innebär detta en kostnadsminskning på ungefär en miljard kronor.
  • Prognosen för kommunersättningar för flyktingmottagande höjs
   Detta beror på att vi räknar med något fler kommunmottagna under 2019-2021 jämfört med föregående prognos, drygt 4 000 fler personer under dessa år (totalt 67 500 personer 2019-2021). Även om prognosen för kommunersättningar höjs så är den långsiktiga trenden att de samlade utgifterna minskar kraftigt sedan 2017.
 • Hur många får uppehållstillstånd och kommer att tas emot av en kommun under 2019?

  Sammanlagt beräknas omkring 27 000 nyanlända med uppehållstillstånd bosätta sig i kommunerna under 2019, och cirka 20 000 nästa år. Det är en uppjustering med runt 3 500 personer jämfört med föregående prognos. 1 600 av dessa är ensamkommande unga med uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen.

 • Hur många asylsökande väntas komma till Sverige 2019 och framöver?

  Planeringsantagandet för 2019 ligger fortfarande på cirka 21 000 asylsökande och cirka 22 000 nästa år. Siffrorna är desamma som i februariprognosen.

  Viktigt att komma ihåg är att prognosen består av ett intervall på mellan 16 000 – 24 000 i år och 16 000 – 28 000 nästa år, och att dessa siffror endast avser inkomna ärenden, ej bifall.

 • Hur många personer kommer att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 59 000 anknytningsärenden inkomma, varav drygt 47 000 är förstagångsansökningar. Cirka 58 000 ärenden bedöms avgöras under åren. Dessa siffror avser samtliga anknytningsärenden, inte enbart familjeåterförening till före detta asylsökande. Viktigt i sammanhanget är att dessa siffror endast avser inkomna och avgjorda ärenden, ej bifall.

 • Hur många personer kommer att ansöka om arbetstillstånd 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 74 000 arbetstillståndsärenden inkomma, varav drygt 49 000 är förstagångsansökningar. Cirka 74 000 ärenden bedöms avgöras under året. Viktigt i sammanhanget är att dessa siffror endast avser inkomna och avgjorda ärenden, ej bifall.

 • Hur många personer kommer att ansöka om uppehållstillstånd på grund av studier 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 24 000 studerandeärenden inkomma, varav 17 700 är förstagångsansökningar. Cirka 22 500 ärenden bedöms avgöras under året. Viktigt i sammanhanget är att dessa siffror endast avser inkomna och avgjorda ärenden, ej bifall.

 • Hur många förlängningsansökningar kommer att komma in inom asylprövningen 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 30 000 förlängningsansökningar inom asyl inkomma.

 • Hur stor är Migrationsverkets budget för 2019?

  För 2019 uppgår Migrationsverkets tillgängliga förvaltningsmedel till cirka 4,8 miljarder kronor varav 260 miljoner kronor i anslagskredit. Ett uppdrag att öka antalet förvarsplatser i år har tillkommit med villkoret att 100 miljoner kronor av förvaltningsmedlen endast kan användas för detta ändamål.

  Migrationsverket fortsätter att genomföra neddragningar under 2019 för att anpassa verksamheten till en lägre budget än för 2018. Under 2020 kommer myndighetens tillgängliga medel minska till cirka 4,1 miljarder kronor.

 • Hur ser utvecklingen av öppna ärenden hos Migrationsverket ut?

  De senaste årens utveckling med ett minskat antal öppna ärenden väntas brytas i år, och kommer att öka även nästa år. Det är en konsekvens av de neddragningar som Migrationsverket behöver göra för att anpassa verksamheten till en lägre budget än tidigare. Ökningen av antalet öppna ärenden är dock inte lika stor som vi prognosticerade i februari, eftersom betydligt fler tillstånds- och medborgarskapsärenden väntas kunna avgöras i slutet av prognosperioden, då mottagningen bedöms minska i en snabbare takt i denna prognos jämfört med tidigare.

 • Hur kommer asylprövningen att påverkas av förlängningen av den tillfälliga lagen?

  Migrationsverket bedömer att förlängningen av den tillfälliga lagen kommer att medföra en ökad komplexitet i prövningen av bland annat förlängningsärenden. Detta redogjorde Migrationsverket för i remissvaret gällande förlängning av den tillfälliga lagen. Det innebär sannolikt ett större utredningsbehov för vissa ärenden än vad som varit fallet hittills. I vilken omfattning det kommer att påverka produktiviteten är svårbedömt.

 • Varför är handläggningstiderna för att få sitt medborgarskap så långa?

  Antalet inkomna medborgarskapsärenden ökade kraftigt under 2018 och det är det största ärendeslaget inom tillståndsprövningen. Anledningen till att medborgarskapsärendena är så många beror på det historiska inflödet av framför allt antalet asylärenden. Givet den stora mängden beviljade uppehållstillstånd inom asyl och tillstånd de senaste åren är det därför många personer som nu väntar på att få sitt medborgarskap prövat.

 • Hur många förvarsplatser finns i dag?

  I regleringsbrevet för 2018 fick Migrationsverkets förvar i uppdrag att öka antalet förvarsplatser till minst 456. Under 2018 utökade förvaret antalet platser i Flen, Gävle, Märsta och Åstorp, och påbörjade arbetet med att färdigställa Ljungbyhed med 40 platser. Förvaret i Ljungbyhed öppnades den 29 april i år och det finns nu 461 förvarsplatser att tillgå.

 • Hur planerar Migrationsverket för förvarsverksamheten under 2019?

  Förvarsverksamheten är utpekad som en prioriterad verksamhet av regeringen. I och med öppnandet av förvaret i Ljungbyhed kan Migrationsverket nu tillhandahålla 461 förvarsplatser. I vårbudgeten tilldelades verket 100 miljoner kronor som öronmärkts till att möjliggöra fler förvarsplatser. Migrationsverket har nyligen lämnat en rapport till regeringen om hur antalet platser kan utökas.

 • Hur påverkar Brexit prognosen för de kommande åren?

  I februariprognosen lämnade vi en separat analys utifrån en eventuell avtalslös Brexit den 29 mars i år. Eftersom datumet för Brexit har skjutits fram till den 31 oktober 2019 och utgången alltjämt är osäker avvaktar Migrationsverket med en uppdaterad bedömning.

 • Vad innebär en förlängning av den tillfälliga lagen med utvidgad rätt till familjeåterförening för Sverige som mottagarland?

  Rätt till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande är en av faktorerna som påverkar vilka som väljer Sverige som asylland och Sveriges andel av antalet asylsökande i EU. Det berör i första hand asylsökande från Syrien där många beviljas alternativ skyddsstatus. Samtidigt tyder mycket på att familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande inte kommer att vara specifikt för Sverige under prognosperioden.

  Fortsatt tidsbegränsade uppehållstillstånd har begränsad påverkan på Sverige som mottagarland. Gränskontroller och andra hinder innebär svårigheter för migranter att ta sig till Europa och vidare till Sverige. Möjligheten till familjeåterförening kan även bidra till förändrade rörelsemönster där fler asylsökande reser ensamma för att via anknytning kunna ta sin familj till Sverige. Det kan resultera i färre asylsökande än när hela familjer reser samtidigt. Sammantaget bedömer Migrationsverket att den
  utvidgade rätten till familjeåterförening har en begränsad påverkan på antalet asylsökande i Sverige.

 • Kommer Sverige i och med en förlängning av tillfälliga lagen med utvidgad rätt till familjeåterförening att bli ett av de mest generösa länderna i EU?

  Mycket tyder på att möjligheten till familjeåterförening inte kommer att vara specifik för Sverige under prognosperioden. Återinförd rätt till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande från mitten av 2019 har en påverkan både på vilka som väljer Sverige som asylland och Sveriges andel av antalet asylsökande i EU. Förändringen bedöms i första hand beröra syrier som i hög utsträckning beviljas alternativ skyddsstatus i Sverige. Den samlade bedömningen är emellertid att påverkan på antalet asylsökande blir begränsad. Tidsbegränsade uppehållstillstånd och den begränsade framkomligheten för migranter är andra faktorer som gör att färre människor söker asyl i Sverige.

  Nuvarande planeringsantagande utgår från ett antagande om cirka 500 fler asylsökande under 2019 och cirka 1 000 fler under 2020 jämfört med om den tillfälliga lagen skulle förlängas i sin nuvarande form. Det är emellertid svårt att uppskatta den här typen av effekter av förändrade regelverk och osäkerheten som följer.

 • Vilka är de lag- och förordningsstyrda handläggningstiderna för respektive ärendeslag?

  • 4 månader: Arbetsmarknadsärenden förstagångs- och förlängningsansökan
  • 6 månader: Studerandeärenden förstagångs- och förlängningsansökan, medborgarskap och anknytning förlängningsansökan
  • 6 månader (+ 9 månader): Asylärenden
  • 9 månader: Anknytning förstagångsansökan
 • Hur kommer det gå med återvändandet framöver?

  Fler avgjorda asylärenden i migrationsdomstol beräknas leda till cirka 15 000 fler nya återvändandeärenden hos Migrationsverket fram till och med 2022 jämfört med februariprognosen. Därmed uppskattas omkring 6 000 fler personer återvända självmant under de kommande åren efter avslag på asylansökan.