Migrationsverket logotyp

Vad säger majprognosen 2019?

 • Stabilt antal asylsökande under kommande år
  Utvecklingen i omvärlden har inte förändrats på något avgörande sätt sedan senaste prognosen i februari. Vi bedömer fortfarande att ungefär 21 000 personer kommer att söka asyl i Sverige i år, och 22 000 nästa år. Vi ser en viss förändring vad gäller vilka som söker asyl. Vi ser fler personer från Latinamerika och OSS-länderna, men antalet asylsökande från Mellanöstern minskar.
 • De samlade utgifterna väntas fortsätta minska de kommande åren
  Den långsiktiga trenden med en kraftig minskning av statens utgifter på migrationsområdet sedan 2017 kvarstår. Vi beräknar att kostnaderna för migration och mottagande av nyanlända i landets kommuner fortsätter att minska från ungefär 26 miljarder kronor i år till ungefär 15 miljarder kronor år 2022.
 • Domstolsverket och migrationsdomstolarna tilldelas utökat anslag
  Anslaget för Domstolsverket och migrationsdomstolarna höjs med cirka 200 miljoner kronor för 2019. Domstolsverket fördubblar därmed prognosen för avgjorda asylärenden i migrationsdomstolarna för i år. Det leder till att människor som är inskrivna i Migrationsverkets asylmottagning snabbare kan få ett beslut i sitt ärende, vilket i sin tur leder till minskade kostnader för mottagningssystemet. Under 2019 till 2022 innebär detta en kostnadsminskning på ungefär en miljard kronor.
 • Prognosen för kommunersättningar för flyktingmottagande höjs
  Detta beror på att vi räknar med något fler kommunmottagna under 2019-2021 jämfört med föregående prognos, drygt 4 000 fler personer under dessa år (totalt 67 500 personer 2019-2021). Även om prognosen för kommunersättningar höjs så är den långsiktiga trenden att de samlade utgifterna minskar kraftigt sedan 2017.