Migrationsverket logotyp

2019-07-29

Fortsatt stabilt – men långsiktiga förutsättningar framåt efterfrågas

Trots de senaste årens neddragningar i både budget och personal har myndighetens utvecklings- och effektivitetsarbete börjat ge resultat. Samtidigt vidtar myndigheten åtgärder för att stärka prövningsverksamheten och öka effektiviteten, visar Migrationsverkets juliprognos.

Juliprognosen är den fjärde av totalt fem prognoser som verket lämnar till regeringen varje år. Antalet asylsökande väntas vara fortsatt stabilt med 21 000 sökanden i år, visar prognosen. För nästa år justeras antagandet ned till samma nivå som för 2019.

– De senaste två årens neddragningar i budget och personal har tvingat oss till att effektivisera och utveckla vårt arbetssätt. Nu kan vi börja se resultatet av det arbetet. De kommande åren kommer antalet avgjorda ärenden att vara högre jämfört med tidigare prognoser, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik

Effektiviseringsarbetet fortsätter även framåt. Bland annat ska huvudkontorets omfattning minska i relation till kärnverksamheten. Men den fortsatta resan mot att bli en ännu mer effektiv myndighet behöver långsiktigt rimliga förutsättningar från regering och riksdag, fortsätter han.

– Bland annat ser vi att det i dagsläget saknas en långsiktig inriktning för förvarsverksamheten. Det är inte effektivt att ha den kortsiktiga planering som vi nu har inom förvarsverksamheten.

Förvaret underfinansierat

Om de aviserade anslagsnivåerna för 2020 kvarstår innebär det att förvaret blir underfinansierat med flera hundra miljoner kronor. Vilka konsekvenser det kan komma att få för förvaret i praktiken är dock för tidigt att säga, enligt Mikael Ribbenvik. En neddragning av förvarsverksamheten skulle dock innebära stora avvecklingskostnader som verket inte har fått finansiering för.

– Vi lägger nu fram tre olika alternativ till regeringen att ta ställning till: minskat, bibehållet eller utökat antal förvarsplatser. Det är nu viktigt att vi kan få ett långsiktigt besked om vilken inriktning som ska gälla framöver och en finansiering som stämmer överens med regeringens ambition, säger Mikael Ribbenvik.

Lägre anslag till domstolarna ger högre kostnader

Migrationsdomstolarna kan få en kraftigt minskad budget nästa år. Enligt prognosen skapar det också konsekvenser för Migrationsverket.

– Med en minskad budget kommer domstolarna inte att ha möjlighet att avgöra ärenden i lika snabb takt som i år, säger Mikael Ribbenvik.

På sikt bedöms detta leda till att asylsökande blir kvar längre i mottagningssystemet, vilket leder till väsentligt högre kostnader för Migrationsverket.

– Står regeringen fast vid sin aviserade finansieringsnivå för domstolsverket visar vår prognos att antalet inskrivna i mottagningssystemet i slutet av 2022 kommer att vara cirka 38 000 istället för runt 26 000 om domstolarna skulle tillföras mer medel. Detta i sin tur leder till väsentligt högre kostnader för skattebetalarna, säger Mikael Ribbenvik.

Säkerhetsläget i Syrien ses över

Migrationsverket ser just nu över sin bedömning av säkerhetsläget i Syrien. Det kommer att leda till ett nytt rättsligt ställningstagande inom kort. Antagandena i juliprognosen har därför anpassats utifrån den preliminära analysen som gjorts. Analysen är nu i sitt slutskede, men exakt när det rättsliga ställningstagandet publiceras går i dagsläget inte att säga.

– En viktig slutsats är att den nya rättsliga styrningen i nuläget endast bedöms påverka förstagångsärenden och inte förlängningsärenden, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Bland annat antas bifallsandelen att minska i förstagångsärenden jämfört med nuvarande praxis.

– Samtidigt pågår fortfarande konflikten i landet, varför en stor andel syrier även fortsättningsvis kommer att vara i behov av internationellt skydd, säger Mikael Ribbenvik.

Läs prognosen i sin helhet.

Frågor och svar om juliprognosen 2019

 • Vad säger juliprognosen 2019?

  • Stabilt antal asylsökande under kommande år
   Utvecklingen i omvärlden har inte förändrats på något avgörande sätt sedan senaste prognosen i maj. Vi bedömer att ungefär 21 000 personer kommer att söka asyl i Sverige i år, för nästa år justeras antalet nedåt med 1 000 till 21 000.
  • De samlade utgifterna väntas fortsätta minska de kommande åren
   Sedan 2017 har Migrationsverkets budget minskat kraftigt. Den aviserade anslagsnivån visar på fortsatt minskande förvaltningsmedel för myndigheten under nästa år. Vi beräknar att de sammanlagda utgifterna för migration och mottagande av nyanlända i landets kommuner fortsätter att minska från ungefär 26 miljarder kronor i år till ungefär 16 miljarder kronor år 2022.
  • Behov av rimliga förutsättningar framåt
   För att Migrationsverket ska kunna fortsätta resan mot att bli en effektivare myndighet krävs att regeringen ger oss rimliga förutsättningar att uppnå detta. Under 2020 väntas myndighetens tillgängliga medel minska ytterligare. För att vi ska kunna leva upp till förväntningarna på att bli en ännu mer effektiv myndighet behöver vi rimliga ekonomiska förutsättningar.
  • Långsiktigt besked om förvaret saknas
   För i år har Migrationsverket tilldelats särskilda medel för en utökning av antalet förvarsplatser. Regeringen har ännu inte lämnat något besked om hur den vill att utvecklingen ska se ut framåt. Utifrån den finansieringsnivå som hittills aviserats kan resurserna komma att minska kraftigt från 2020 och framåt. Om de aviserade medlen kvarstår kommer det leda till stora neddragningar, vilket kommer att ge upphov till omfattande avvecklingskostnader. Migrationsverket framhåller behovet av långsiktighet angående förvarets framtida dimensionering och finansiering. Vi lägger nu fram tre alternativ till regeringen: utökat, bibehållet eller minskat platsantal och avvaktar regeringens besked innan åtgärder vidtas.
  • Lägre anslag för domstolsprövning ger högre mottagningskostnader
   Det aviserade anslaget för domstolsprövning i utlänningsmål minskar kraftigt nästa år. Enligt domstolsverket kommer det göra att migrationsdomstolarnas avgörandetakt sjunker drastiskt. Det leder till att tiden för sökande i mottagningssystemet väntas bli längre än vad den är i dag. Står regeringen fast vid sin aviserade finansieringsnivå för domstolsverket visar vår prognos att antalet inskrivna i mottagningssystemet i slutet av 2022 kommer att vara cirka 38 000 istället för runt 26 000 om domstolarna skulle tillföras mer medel. Därmed väntas också Migrationsverkets samlade mottagningskostnader också att öka. Om domstolarna skulle tillföras medel efter behov 2020 och framåt uppskattar vi att mottagningskostnaderna skulle minska med cirka 650 miljoner kronor under prognosperioden och besparingseffekten skulle fortsätta därefter.
 • Hur många ärenden väntas vara avgjorda i år?

  Vi bedömer att avgjorda asylärenden kvarstår på cirka 37 000 varav 15 000 förlängningsärenden för 2019 och cirka 52 000 varav 30 0000 förlängningsärenden för 2020. Den genomsnittliga handläggningstiden beräknas vara cirka 7 månader under 2019 och cirka 5 månader under 2020 (förstagång och förlängning) .

 • Hur stor är Migrationsverkets budget för 2019?

  För 2019 uppgår Migrationsverkets tillgängliga förvaltningsmedel till cirka 4,8 miljarder kronor inklusive en anslagskredit på 260 miljoner kronor.

  Enligt denna prognos bedöms myndigheten förbruka cirka 4,6 miljarder i förvaltningsmedel i år. Genomförda besparingar väntas leda till ett minskat kreditutnyttjande på cirka 100 miljoner kronor för 2019 jämfört med föregående prognos. Under 2020 kommer myndighetens tillgängliga medel minska till cirka 4,4 miljarder kronor om den anslagsnivån som aviserats hittills kvarstår.

 • Vad innebär det att Migrationsverket gör en översyn av säkerhetsläget i Syrien?

  Just nu ser vi över vår bedömning av säkerhetsläget i Syrien, vilket kommer att resultera i ett nytt rättsligt ställningstagande i närtid. Antagandena i juliprognosen har därför anpassats utifrån denna. När det rättsliga ställningstagandet publiceras går i dagsläget inte att säga.

  Förlängningsärenden där syriska medborgare tidigare beviljats skydd och tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige bedöms i nuläget inte att beröras av ett nytt rättsligt ställningstagande.

 • Hur många får uppehållstillstånd och kommer att tas emot av en kommun under 2019?

  Sammanlagt beräknas omkring 27 500 nyanlända med uppehållstillstånd bosätta sig i kommunerna under 2019, och cirka 23 000 nästa år, varav 500 ensamkommande för respektive år. Det är en uppjustering med runt 3 000 personer jämfört med föregående prognos.

 • Hur många asylsökande väntas komma till Sverige 2019 och framöver?

  Planeringsantagandet för i 2019 ligger fortfarande på cirka 21 000 asylsökande och cirka 21 000 för nästa år, vilket är en minskning med 1 000.

  Viktigt att komma ihåg är att prognosen består av ett intervall på mellan 17 000 – 24 000 i år och 16 000 – 28 000 nästa år, och att dessa siffror endast avser inkomna ärenden, ej bifall.

 • Hur många personer kommer att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 62 000 anknytningsärenden inkomma varav 50 000 förstagångsärenden. För 2020 bedöms 54 000 anknytningsärenden inkomma, varav 40 000 förstagångsärenden. Cirka 55 000 ärenden bedöms avgöras under 2019, varav 44 000 förstagångsärenden.

  Dessa siffror avser samtliga anknytningsärenden, inte enbart familjeåterförening till före detta asylsökande. Viktigt i sammanhanget är att dessa siffror endast avser inkomna och avgjorda ärenden, ej bifall.

 • Hur många personer kommer att ansöka om arbetstillstånd 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 82 000 arbetstillståndsärenden inkomma, varav 54 000 förstagångsärenden. Cirka 75 000 ärenden bedöms avgöras under året, varav 49 000 förstagångsärenden.

  Viktigt i sammanhanget är att dessa siffror endast avser inkomna och avgjorda ärenden, ej bifall.

 • Hur många personer kommer att ansöka om uppehållstillstånd på grund av studier 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 25 000 studerandeärenden inkomma, varav 18 000 är förstagångsansökningar. Cirka 21 000 ärenden bedöms avgöras, varav 15 000 förstagångsärenden. Viktigt i sammanhanget är att dessa siffror endast avser inkomna och avgjorda ärenden, ej bifall.

 • Hur många personer kommer att ansöka om medborgarskap 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 95 000 medborgarskapsärenden inkomma, och cirka 80 000 ärenden beräknas avgöras.

 • Hur många förlängningsansökningar kommer att komma in inom asylprövningen 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 29 000 förlängningsansökningar inom asyl inkomma.

 • Hur ser utvecklingen av öppna ärenden hos Migrationsverket ut?

  De senaste årens utveckling med ett minskat antal öppna ärenden väntas brytas i år, och sedan ligga kvar på samma nivå nästa år med cirka 200 000 öppna ärenden sammanlagt. Det är en konsekvens av de neddragningar som Migrationsverket behöver göra för att anpassa verksamheten till en lägre budget än tidigare. Därefter väntas den totala öppna ärendebalansen åter att börja minska då mer resurser bedöms kunna avsättas för prövningsverksamheten under 2021 och 2022 jämfört med föregående prognos.

 • Kommer asylprövningen att påverkas av att den tillfälliga lagen förlängts?

  Migrationsverket bedömer att förlängningen av den tillfälliga lagen medför en ökad komplexitet i prövningen av bland annat förlängningsärenden. Detta redogjorde Migrationsverket även för i remissvaret gällande förlängning av den tillfälliga lagen.

 • Varför är handläggningstiderna för att få sitt medborgarskap så långa?

  Antalet inkomna medborgarskapsärenden ökade kraftigt sedan 2018 och det är det största ärendeslaget inom tillståndsprövningen. Anledningen till att medborgarskapsärendena är så många beror på det historiska inflödet av framför allt antalet asylärenden. Givet den stora mängden beviljade uppehållstillstånd inom asyl och tillstånd de senaste åren är det därför många personer som nu väntar på att få sitt medborgarskap prövat.

 • Vad innebär förlängningen av den tillfälliga lagen med utvidgad rätt till familjeåterförening för Sverige som mottagarland?

  Rätt till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande är en av faktorerna som påverkar vilka som väljer Sverige som asylland och Sveriges andel av antalet asylsökande i EU. Det berör i första hand asylsökande från Syrien där många beviljas alternativ skyddsstatus. Samtidigt tyder mycket på att familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande inte kommer att vara specifikt för Sverige under prognosperioden.

  Fortsatt tidsbegränsade uppehållstillstånd har begränsad påverkan på Sverige som mottagarland. Gränskontroller och andra hinder innebär svårigheter för migranter att ta sig till Europa och vidare till Sverige. Möjligheten till familjeåterförening kan även bidra till förändrade rörelsemönster där fler asylsökande reser ensamma för att via anknytning kunna ta sin familj till Sverige. Det kan resultera i färre asylsökande än när hela familjer reser samtidigt. Sammantaget bedömer Migrationsverket att den utvidgade rätten till familjeåterförening har en begränsad påverkan på antalet asylsökande i Sverige.

 • Vilka är de lag- och förordningsstyrda handläggningstiderna för respektive ärendeslag?

  • 4 månader: Arbetsmarknadsärenden förstagångs- och förlängningsansökan
  • 6 månader: Studerandeärenden förstagångs- och förlängningsansökan, medborgarskap och anknytning förlängningsansökan
  • 6 månader (+ 9 månader): Asylärenden
  • 9 månader: Anknytning förstagångsansökan
 • Hur kommer det gå med återvändandet framöver?

  Prognosen för självmant återvändande bedömer vi påverkas nedåt mot slutet av prognosperioden. Det beror på färre inkomna återvändandeärenden med anledning av sänkt prognos för avgjorda asylärenden i migrationsdomstol. En ökning inom tillståndsärenden kan väntas 2020-2022 med anledning av en höjd prognos för antalet avgjorda förlängningsärenden rörande anknytning, arbete och studier.