Migrationsverket logotyp

2019-10-25

Oförändrad prognos för antalet asylsökande – trots skärpt omvärldsläge

Prognosen för antalet asylsökande för 2020 och framåt ligger tillsvidare fast. Bedömningen förutsätter att EU-Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos.
– Vi har en osäker omvärld, men de fakta vi har just nu gör inte att vi ändrar våra bedömningar om antalet asylsökande, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.

I oktoberprognosen ligger tidigare antaganden tillsvidare fast när det gäller det väntande antalet asylsökande i år och de kommande åren. Det betyder att prognosintervallet är kvar på mellan 16 000 till 28 000 asylsökande per år med ett planeringsantagande på cirka 21 000 per år.

Prognosen betonar att verkets antaganden är framtagna med utgångspunkt i att innehållet i det gemensamma uttalandet från EU och Turkiet om flyktingar och migranter fortsätter att upprätthållas. Om det skulle sättas ur spel, och om antalet flyktingar och migranter som söker sig från Turkiet till Europa avsevärt ökar, så kan bedömningarna behöva ses över.

– Utvecklingen med de internationella och regionala aktörerna i Syrien är svårbedömd och utgör därför en betydande osäkerhetsfaktor. Vi följer förstås utvecklingen noggrant, säger Henrik Holmer.

Läs mer i Migrationsverkets tidigare nyhet Så följer Migrationsverket utvecklingen i Syrien

Stabil utveckling av avgjorda ärenden i år

När det gäller Migrationsverkets prövningsverksamhet konstateras att antalet avgjorda ärenden i stor utsträckning motsvarar de prognosbedömningar som gjordes i början av året.

Inom asyl- och medborgarskapsärenden ser myndigheten ut att landa på ungefär den nivån som bedömdes i februari. Inom arbetsmarknads- och studerandeärenden väntas fler ärenden avgöras jämfört med bedömningen i februari. Undantaget är anknytningsärenden där antalet avgjorda ärenden i år blir lägre än väntat på grund av en lägre bemanning än planerat.

– I stort sett är läget vad gäller handläggningen stabil och vi kommer att nå ett bra resultat givet de förutsättningarna som vi har, säger Henrik Holmer.

Utökade besparingskrav på verket de kommande åren

Enligt budgetpropositionen för 2020 ska verket framöver behålla antalet förvarsplatser på samma nivå som vid utgången av 2019. Men regeringen finansierar inte detta fullt ut. Det innebär i praktiken ett utökat besparings- och effektiviseringskrav på myndigheten under 2020–2022.

– Verksledningens inriktning är att prövningsverksamheten inte ska påverkas negativt av kommande besparingsåtgärder, säger Henrik Holmer.

Domstolarnas avgörandetakt väntas minska nästa år

I vilken takt som migrationsdomstolarna kan avgöra överklagade asylärenden påverkar Migrationsverkets arbete på flera sätt, inte minst mottagningsverksamheten. Domstolarna anslag minskar kommande år, vilket väntas leda till personalminskningar och en halverad kapacitet för migrationsdomstolarna att avgöra asylärenden under 2020 jämfört med i år.

– Det innebär att antalet inskrivna asylsökande hos Migrationsverket som väntar på beslut i domstol väntas fortsätta öka under de kommande åren. I förlängningen bidrar det till onödigt höga kostnader för Migrationsverkets mottagning, säger Henrik Holmer.

Brexit

Den brittiska regeringen och EU har nyligen förhandlat fram ett nytt avtalsförslag för ett brittiskt utträde ur EU. Trots framsteg i processen att nå en brexit med utträdesavtal kan en avtalslös brexit den 31 oktober ännu inte uteslutas.

– Verket står väl rustat för att hantera en eventuell avtalslös brexit. Regeringen har tagit fram ett förslag om särskilda bestämmelser vid en hård brexit, vilket skulle förenkla handläggningen och minska verkets kostnader. Det återstår att se om det blir en förlängd tidsfrist för brexit och om det nya avtalsförslaget godkänns av både Storbritannien och EU. Ett ordnat utträde skulle underlätta för alla parter inklusive för verket, säger Henrik Holmer.

Läs prognosen i sin helhet

Faktaruta

Kommunmottagna

Kommunerna beräknas ta emot runt 25 000 nyanlända med uppehållstillstånd i år och runt 21 000 nästa år. Det är för i år och nästa år en minskning med cirka 4 000 jämfört med förra prognosen. Huvudanledningen till minskningen är en sänkt prognos för antalet inresta anhöriga. Antalet kommunmottagna nyanlända beräknas fortsätta att minska kommande år: 43 700 (2018), 24 900 (2019), 21 400 (2020), 19 400 (2021), 19 100 (2022).

Förslaget som avser begränsa möjligheten till eget boende

Till oktoberprognosen bifogar Migrationsverket också en separat analys av regeringens förslag till begränsningar i lagen om mottagande av asylsökande. Förslaget innebär i korthet att nya asylsökandes möjligheter att på egen hand bosätta sig i ett socioekonomiskt utsatt område försvåras genom att rätten till dagersättning begränsas. Överslagsberäkningar visar att förslaget skulle innebära en viss kostnadsökning för Migrationsverket. Enligt prognosen är beräkningarna osäkra.

Frågor och svar om oktoberprognosen 2019

 • Vad säger oktoberprognosen 2019?

  • Antal asylsökande bedöms ligga kvar på 21 000 för i år och kommande år. Antagandet förutsätter att EU-Turkietuttalandet kvarstår. Om den situationen skulle ändras krävs nya prognosbedömningar eftersom förutsättningarna i så fall ändras.
  • Antal avgjorda ärenden, totalt 280 000 i år, har en stabil utveckling. Antal avgjorda ärenden ser ut att nå upp till det som antogs i början av året, utom för anknytning. Utvecklingen pekar generellt mot kortare väntetider för de sökande, men det skiljer sig mellan olika ärendeslag. Snittid idag för asyl är sex till nio månader.
  • Kommunerna beräknas ta emot runt 25 000 nyanlända med uppehållstillstånd i år och runt 21 000 nästa år. Det är en minskning med cirka 4 000 jämfört med föregående prognos och beror i huvudsak på färre inresta anhöriga till före detta asylsökande.
  • Domstolsverket räknar med att antal avgjorda asylärenden halveras från 2020 och därefter minskar ytterligare. Det innebär att fler asylsökande som överklagat beslut väntas vara fortsatt inskrivna i Migrationsverkets system i väntan på domstolens avgörande.
  • Migrationsverket står inför ökade krav på besparingar och effektivisering för 2020–2022. Riktningen är att prövning av ärenden inte ska påverkas negativt.
 • Hur stor är Migrationsverkets budget för 2020?

  För 2020 uppgår Migrationsverkets tillgängliga förvaltningsmedel till cirka 4,6 miljarder kronor inklusive en anslagskredit på drygt 130 miljoner kronor. Enligt denna prognos bedöms myndigheten förbruka cirka 4,5 miljarder i förvaltningsmedel 2019. Genomförda besparingar redan under hösten 2019 väntas leda till att det kreditutnyttjande som redovisades i föregående prognos uteblir.

 • Hur många asylsökande väntas komma till Sverige 2019 och kommande år?

  Antagandet ligger fortfarande på cirka 21 000 asylsökande för 2019 och för kommande år. Antagandet utgår, i enlighet med tidigare prognoser, från att EU-Turkietuttalandet kvarstår.

  Viktigt att komma ihåg är att prognosen består av ett intervall på mellan 20 000–23 000 för 2019 och 16 000–28 000 för 2020, och att dessa siffror endast avser inkomna ärenden, ej bifall.

 • Hur många asylsökande väntas ansöka om förlängning på sina uppehållstillstånd?

  Cirka 30 000 förlängningsansökningar beräknas komma in 2019 och 23 000 under 2020.

 • Hur många asylärenden väntas vara avgjorda 2019 och 2020?

  Vi bedömer att avgjorda asylärenden för 2019 kvarstår på cirka 37 000, varav 22 000 förstagångsärenden och 15 000 förlängningsärenden.

  För 2020 bedöms cirka 52 000 avgöras, varav 22 000 förstagångsärenden och 30 000 förlängningsärenden.

 • Hur lång är den genomsnittliga väntetiden för asylsökande?

  Den genomsnittliga handläggningstiden beräknas vara cirka sju månader under 2019 och cirka sex månader under 2020.

 • Hur många personer väntas ansöka om uppehållstillstånd på anknytning 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 60 000 anknytningsärenden komma in, varav 47 000 förstagångsärenden.

  Dessa siffror avser samtliga anknytningsärenden, inte enbart familjeåterförening till före detta asylsökande. Viktigt i sammanhanget är att dessa siffror endast avser inkomna och avgjorda ärenden, ej bifall.

  För 2020 bedöms 54 000 anknytningsärenden komma in, varav 40 000 förstagångsärenden. Cirka 54 000 ärenden bedöms avgöras under 2019, varav 42 000 förstagångsärenden.

 • Hur många personer väntas ansöka om arbetstillstånd 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 92 000 arbetstillståndsärenden komma in, varav 60 000 förstagångsärenden. Cirka 81 000 ärenden bedöms avgöras under året, varav 52 000 förstagångsärenden.

  Viktigt i sammanhanget är att dessa siffror endast avser inkomna och avgjorda ärenden, ej bifall.

 • Hur många personer väntas ansöka om uppehållstillstånd för studier 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 27 000 studerandeärenden komma in, varav 19 000 är förstagångsansökningar. Cirka 27 000 ärenden bedöms avgöras, varav 19 000 förstagångsärenden.

  Viktigt i sammanhanget är att dessa siffror endast avser inkomna och avgjorda ärenden, ej bifall.

 • Hur många personer väntas ansöka om medborgarskap 2019?

  Under 2019 bedöms cirka 95 000 medborgarskapsärenden komma in, och cirka 80 000 ärenden beräknas avgöras.

 • Hur ser utvecklingen av öppna ärenden ut hos Migrationsverket?

  På grund av de begränsade resurser, som följer av tillgängliga medel, kommer antal öppna ärenden (i den totala ärendebalansen) att kunna minska först från 2021 och framåt. Författningsstyrda handläggningstider väntas nås i slutet av 2022 för samtliga ärendeslag med undantag för medborgarskap.

 • Varför blir handläggningstiderna för medborgarskap fortsatt långa?

  Antalet inkomna medborgarskapsärenden ökade kraftigt sedan 2018 och är det största ärendeslaget inom tillståndsprövningen. Anledningen till att medborgarskapsärendena är så många beror på det historiskt höga antalet av framför allt asylärenden. Givet den stora mängden beviljade uppehållstillstånd inom asyl och tillstånd de senaste åren är det därför många personer som nu väntar på att få sitt medborgarskap prövat.

 • Vilka är de lag- och förordningsstyrda handläggningstiderna för respektive ärendeslag?

  • 4 månader: Arbetsmarknadsärenden förstagångs- och förlängningsansökan
  • 6 månader: Studerandeärenden förstagångs- och förlängningsansökan, medborgarskap och anknytning förlängningsansökan
  • 6 månader (+ 9 månader): Asylärenden
  • 9 månader: Anknytning förstagångsansökan
 • Hur många väntas vara inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem?

  Inskrivna i mottagningen beräknas vara 41 300 i slutet av 2019, något lägre jämfört med föregående prognos. Det förklaras främst av att fler förstagångsärenden inom asyl avgjorts tidigare under året och att fler har återvänt självmant och därmed skrivits ut ur mottagningssystemet. För 2020 beräknas 38 800 vara inskrivna vid årets slut.

 • Hur många med avslagsbeslut väntas självmant att lämna Sverige?

  Antalet som självmant lämnar Sverige efter avslag på asylansökan beräknas till 8 500 för 2019 och till 9 400 för 2020. Det är en marginell justering uppåt för 2019 och motsvarande minskning för 2020 jämfört med föregående prognos.