2020-01-09

Så många ärenden har Migra­tions­verket tagit emot och avgjort under 2019

2019 tog Migrationsverket emot 21 958 nya asylansökningar. De fem vanligaste ursprungsländerna för nya asylsökande var Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och Georgien.

Några fakta om 2019:

  • Under året som gått har verket avgjort 24 569 nya asylärenden, varav 6 540 fick bifall, vilket ger en total bifallsandel på knappt 27 procent. Den genomsnittliga handläggningstiden för nya asylärenden var 288 dagar.
  • 902 av alla nya asylansökningar registrerades som ensamkommande asylsökande barn.
  • Förutom nya asylansökningar tog verket i fjol också emot 36 610 förlängningsansökningar i asylärenden. 19 951 förläningsärenden avgjordes varav 18 835 fick bifall och 332 fick avslag.
  • Under 2019 inkom 140 867 nya tillståndsärenden och 59 427 ärenden som rörde förlängningar i tillståndsärenden. Arbete och anknytning utgjorde de två största ärendekategorierna* med 59 308 respektive 44 568 nya ansökningar. Bifallsandelen för nya arbetstillstånd var 80 procent och i anknytningsärenden 56 procent. I förlängningsärenden är bifallsandelen högre.
  • 91 498 inkomna medborgarskapsärenden registrerades 2019. Verket avgjorde 76 232 ärenden varav 64 944 fick bifall.
  • Totalt avgjorde myndigheten förra året cirka 340 000 ärenden.

Läs mer om statistik för 2019 och tidigare år.

* De övriga är studerande-, besöks- och EES-ärenden.