2020-01-28

400 personer måste flytta från Migra­tions­ver­kets boenden

Runt 400 personer med uppehållstillstånd kommer inom kort att behöva flytta från Migrationsverkets boenden och i stället ordna boende på egen hand.

– Det är viktigt att de som berörs är aktiva med att leta boende redan innan de får sitt beslut om att flytta, säger Veronika Lindstrand Kant, chef för Migrationsverkets avdelning för nationell samordning.

Majoriteten gäller personer som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, medan ett mindre antal gäller personer som har uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. Ytterligare runt 100 personer, vars ärenden ännu inte avgjorts, kan också beröras.

Från och med den 31 januari skickar Migrationsverket beslut till alla som berörs. Där framgår att man förlorar sitt boende och sin dagersättning.

Information om detta skickades ut i november till berörda för att ge dem möjlighet att hitta boende på egen hand. Migrationsverket har också löpande haft kontakt med enskilda kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Vi har väntat till månadsskiftet januari-februari med att genomföra förändringen eftersom alla berörda parter behövt förberedelsetid, inte minst de som direkt berörs och behöver flytta, säger Veronika Lindstrand Kant.

Bakgrunden till att personerna inte längre kan bo kvar i Migrationsverkets boende, är en kammarrättsdom som säger att den som har fått uppehållstillstånd, men som inte omfattas av bosättningslagen, inte har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket.

I november uppskattade Migrationsverket att upp till 750 personer skulle beröras, men nu i slutet av januari har antalet minskat.

– Det beror på att en del redan har lämnat boendet. Antingen för att man tagit till sig informationen och fått tag i nytt boende, eller för att man fått ett beslut eller en dom i sitt ärende som innebär att man av andra skäl inte har rätt att bo kvar, säger Veronika Lindstrand Kant.

Regeringen har beslutat att tilldela Länsstyrelsen i Jönköpings län 60 miljoner kronor under 2020 för att fördela till kommuner som har ett särskilt behov av hitta boendelösningar för berörda personer som nu måste flytta från Migrationsverket boenden. Läs mer i regeringens pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flera hjälporganisationer har visat intresse för att erbjuda boenden till de personer som nu berörs. I exempelvis Restad gård, i Vänersborgs kommun, har Rädda Barnen i samarbete med kommunen ordnat boenden som nu erbjuds de personer som inte längre kan bo kvar i Migrationsverkets boende.

Lista per den 21 januari 2020 över vilken kommun personerna finns iPDF

Rättsligt ställningstagande angående rätt till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för utlänningar som inte omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (SR 31/2019)

Frågor och svar

Bakgrunden är en kammarrättsdom från den 18 juni 2019 som säger att den som har fått uppehållstillstånd, men samtidigt inte ska anvisas till en kommun, inte har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket. Detta enligt LMA, lagen om mottagande av asylsökande med flera.

Migrationsverkets tolkning är att denna grupp inte längre har rätt att bo i Migrationsverkets boenden när de har beviljats uppehållstillstånd. Tolkningen finns att ta del av i ett rättsligt ställningstagande.

I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande betonas även att det är personer som söker asyl som har rätt att bo i Migrationsverkets boenden.

Den 21 januari 2020 såg fördelningen ut så här:

  • 363 personer med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå samt de som är i färd med att söka förlängt uppehållstillstånd på samma grund.
  • 55 personer med uppehållstillstånd med hänvisning till praktiskt verkställighetshinder.
  • 123 personer som väntar på att domstolen ska pröva deras ärende om studier på gymnasial nivå kan beröras om de får bifall på sin ansökan.

Samtliga fanns vid tidpunkten spridda i Migrationsverkets boenden, majoriteten i Västsverige.

Kontakten med kommunen kan komma att ske allteftersom Migrationsverket informerar de berörda om att de kommer behöva flytta ut. Från och med den 31 januari 2020 kommer Migrationsverket att börja fatta så kallade utskrivningsbeslut för de berörda. Det innebär att man inte längre har rätt att bo i något av Migrationsverkets boenden och man förlorar också sin dagersättning. Från och med att man mottagit utskrivningsbeslutet har man normalt tre dagar på sig att flytta ur boendet.

Den som studerar på gymnasial nivå kan ha rätt till studiehjälp som betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Från och med höstterminen det år man fyller 20 kan den studerande istället ha rätt till studiemedel.

Ytterst får kommunen pröva om personen anses ha rätt till stöd enligt socialtjänstlagen.

Den kommun där en person bosätter sig eller blir folkbokförd kan få ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Förutom en generell schablonersättning som betalas ut för alla nyanlända, kan kommunen även ha rätt till en dygnsschablon för ensamkommande unga, där kraven bland annat är att personen är under 21 år och har fått studiehjälp från CSN. Det finns mer information om andra typer av ersättningar på Migrationsverkets webbplats.

Statlig ersättning till kommuner

Regeringen har öronmärkt 60 miljoner kronor till kommuner som kan behöva hitta boendelösningar för de som måste flytta från Migrationsverkets boende. Pengarna betalas ut av Länsstyrelsen i Jönköping.

Medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personer som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå och de med uppehållstillstånd på grund av praktiskt verkställighetshinder, omfattas inte av bosättningslagen, det vill säga att de inte anvisas till en kommun. Det betyder alltså att kommunerna inte har skyldighet att ordna boenden för dessa.

Men när en person befinner sig i en situation där den inte på något sätt kan ordna ett eget boende är det ytterst socialtjänstlagen som gäller. Den enskilde får då vända sig till socialtjänsten i den kommun den befinner sig och söka stöd.

Nej, det är individuellt. Var och en får ett beslut där det framgår att man behöver flytta och kommer att förlora sin dagersättning. Vi skickar ut besluten till de berörda med start från den 31 januari 2020. Det kan alltså hända att en får sitt beslut den 31 januari medan någon annan får sitt beslut den 4 februari.

Utifrån vad som sägs i Kammarrättens dom den 18 juni 2019 anser Migrationsverket att vissa grupper inte längre har rätt att bo i Migrationsverkets boende, utan ska ordna ett eget boende. Migrationsverket har informerade de berörda om flyttarna i november 2019, de som berörs har alltså känt till detta under en längre tid.

Vi försöker i första hand ha en dialog med personen och förklara vad som gäller och vilka andra alternativ som personen behöver undersöka. De som berörs fick information i november 2019 att de med start den 31 januari kommer att få beslut som innebär att de förlorar rätten till boende och dagersättning.

Vi har sedan i november fört en dialog med kommuner och även med SKR och hoppas att de ska kunna hitta lösningar för de personer som på egen hand inte hittar boende. Det finns 60 miljoner kronor för kommunerna att ansöka hos länsstyrelsen i Jönköping om, pengar som är avsedda för att underlätta att skaffa fram boenden. Vi vet också att flera stödorganisationer arbetar aktivt med detta och har kunnat erbjuda boenden i vissa kommuner.