2020-01-30

Myndighetssamarbete mot brott ger resultat

Illegalt arbete och människohandel. Det är bara några av de brott som uppdagades vid de närmare 2000 arbetsplatskontrollerna som gjordes förra året. Genom ett effektivt myndighetssamarbete, som Migrationsverket är en del av, har fler brott och regelöverträdelser kunnat uppmärksammas, visar en ny lägesrapport.

Migrationsverket arbetar sedan 2018 tillsammans med sju andra myndigheter på uppdrag av regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med att ta fram gemensamma metoder för att upptäcka och hantera fusk och brottslighet i arbetslivet. Som en del av insatsen har flera riktade arbetsplatskontroller gjorts. Skönhetssalonger, byggarbetsplatser och restauranger var särskilt utpekade i förra årets insats. De är alla branscher där utländsk arbetskraft är vanligt förekommande och är enligt rapporten så kallade riskmiljöer där möjligheterna att kontrollera och hantera eventuella regelöverträdelser är små. Vid de närmare 2000 oannonserade arbetsplatskontrollerna som gjordes förra året såg kontrollanterna ofta att utländska arbetstagares villkor var sämre än deras svenska kollegors.

– Det här visar på hur viktigt arbetet att motverka brott i arbetslivet är. Genom att vi kan uppmärksamma företag som bryter mot reglerna kan vi hindra att personer kommer till Sverige för att utnyttjas, säger Susanne Riekkola, verksamhetsexpert och nationell samordnare för uppdraget på Migrationsverket.

Större möjlig­heter

Det myndighetsgemensamma samarbetet innebär inte bara ökade resurser för att motverka fusk och regelöverträdelser. Det har även öppnat upp nya kanaler för informationsutbyte.

– Genom samarbetet kan vi få information om arbetsgivare som vi kan ha nytta av då vi handlägger och prövar ansökningar om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, säger Susanne Riekkola.

På samma sätt kan Migrationsverket sprida information vidare när då man ser en arbetsgivare som inte sköter sig.

– Det kan i sig leda till att en arbetsplatskontroll görs, säger Susanne Riekkola.

Kan informationsutbytet leda till något annat?

– Ja, bland annat att vi kan avslå ansökningar om arbetstillstånd för personer som vill komma till Sverige för att arbeta på ett visst företag som inte sköter sig och därmed riskerar att fara illa. Vi har även kunnat avslå dagersättning för asylsökande som arbetat utan att ha anmält det till Migrationsverket, säger Susanne Riekkola.

Metoden ska finslipas

2020 är det sista året för uppdraget. Då ska arbetsplatser inom bygg, transport och städbranschen särskilt granskas. Sedan är det tänkt att metoden och samarbetet i frågan om brottslighet i arbetslivet ska vara implementerat i verksamheten. Riktigt där är vi inte än, säger Susanne Riekkola.

– Vi behöver utveckla metoderna ytterligare för att få ut det mesta möjliga av samarbetet. Bland annat måste rutinerna för efterkontroller bli mer effektiva.

En annan utmaning med samarbetet är sekretessreglerna. Då varje myndighet har sina egna sekretessbestämmelser är mängden information som de olika myndigheterna kan dela med sig av mycket begränsad.

– Migrationsverket deltar inte på plats vid en arbetsplatskontroll, men finns på telefon för att svara på frågor om till exempel en viss person har rätt att arbeta i Sverige. Därför är vi helt beroende av att få information om tillslag och kontroller som görs av andra myndigheter.

Läs mer om myndighetsgemensamma kontrollerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporten i sin helhet finns på Arbetsmiljöverkets webbplats: Lägesrapport 2019 – För det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndig­hets­sam­ar­bete mot brott i arbets­livet

Regeringen har uppdragit åt åtta myndigheter att tillsammans under 2018–2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. För uppdraget har regeringen avsatt 18 miljoner kronor per år.

De myndigheter som deltar i myndighetssamverkan mot brott i arbetslivet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Fakta: Arbetsmiljöverket