2020-02-10

Ny prognos: Stabilt utgång­släge för Migra­tions­verket 2020

Migrationsverket utgångsläge för 2020 är stabilt. Det skriver myndigheten i sin första prognos i år.

– Antalet avgjorda ärenden 2019 blev ungefär som förväntat. Det ger oss ett bra utgångsläge för i år, säger verkets planeringschef Henrik Holmer.

Samtidigt visar prognosen att antalet asylsökande kan öka något under 2020. Bifallsandelarna väntas dock fortsätta att vara relativt låga framöver. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd är i princip oförändrad.

Migrationsverket ska lämna fyra prognoser till regeringen i år, och februariprognosen är den första. I den konstaterar verket att utgångsläget för 2020 är stabilt, då myndigheten under 2019 levererade ett resultat i nivå med vad som förväntats i tidigare prognoser.

– Migrationsverket avgjorde fler förstagångsärenden inom asyl under 2019, vilket bidragit till att det var något färre inskrivna i mottagningen vid årsskiftet 2019/2020 jämfört med föregående prognos i oktober 2019, säger Henrik Holmer.

Prognosen pekar på att det totala antalet öppna ärenden väntas minska väsentligt från 2021 och framåt. Det innebär att myndigheten så småningom beräknas nå ett läge där författningsstyrda handläggningstider kan bibehållas över tid inom samtliga ärendeslag.

Fler asyl­sö­kande till Europa kan påverka Sverige

När det gäller antalet asylsökande konstaterar Migrationsverket att omvärldsutvecklingen talar för att antalet asylsökande i Europa kommer att öka i år jämfört med 2019, vilket i sin tur kan påverka Sverige.

– Det är sannolikt att den senaste tidens ökade migrantrörelser längs den östra Medelhavsrutten till Grekland, samt från Latinamerika till Europa kommer att fortsätta i år, säger Henrik Holmer.

Mot bakgrund av det gör myndigheten bedömningen att antalet asylsökande behöver justeras upp till cirka 23 000 för 2020. Därmed utgår prognosen från ett antagande om cirka 1 000 fler asylsökande i år jämfört med 2019. Justeringen avser främst asylsökande från Syrien, Syd- och Centralamerika och statslösa inklusive staten Palestina.

Fort­satt rela­tivt låg andel bifall i asylä­renden

Samtidigt räknar Migrationsverket med att andelen bifall i asylärenden kommer att vara kvar på relativt låga nivåer framöver. Omkring en fjärdedel av avgjorda asylärenden i första instans antas resultera i ett bifall under 2020 och framåt. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd under samma period är i princip oförändrad.

De samlade utgif­terna fort­sätter att minska

Migrationsverket konstaterar vidare att de samlade* utgifterna för migration och nyanländas etablering fortsätter att minska. 2016 och 2017 uppgick utgifterna till över 50 miljarder kronor årligen. Sedan dess har de sjunkit. 2019 blev utgifterna cirka 24 miljarder och minskningen väntas fortsätta.

– Utifrån våra antaganden beräknas utgifterna fortsätta minska till cirka 20 miljarder kronor i år och därefter till cirka 16 miljarder kronor per år under resterande prognosperiod, säger Henrik Holmer.

Ännu lägre utgifter om domsto­larna till­förs mer medel 2020 och framåt

Regeringen har aviserat att migrationsdomstolarnas anslag ska förstärkas med 180 miljoner kronor för 2020. Domstolsverket ser samtidigt ett fortsatt behov av anslagsförstärkningar även för de kommande åren. Migrationsverket bedömer att en sådan flerårig förstärkning skulle bidra till en snabbare minskning av antalet inskrivna i asylmottagningen och avsevärt lägre mottagningskostnader under de kommande åren.

Läs prognosen i sin helhet på sidan för prognoser och remisser

Kort ur prognosen om EBO-reformen

Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2020 och ska börja tillämpas den 1 juli 2020. Migrationsverket antar att det kommer att leda till att något fler asylsökande kommer att välja att bo i anläggningsboende istället för eget boende när rätten till dagersättning begränsas i vissa områden i de angivna 32 kommunerna. Det är samtidigt svårt att på förhand bedöma hur enskilda individer kommer att agera utifrån den nya lagstiftningen.

Frågor och svar om febru­a­ri­pro­gnosen 2020

  • Migrationsverket går in i det nya året med stabila förutsättningar. Utfallet av avgjorda ärenden under 2019 blev i stort som förväntat. Myndigheten avgjorde exempelvis fler asylärenden 2019 än planerat, vilket innebar att antalet inskrivna i mottagningen var lägre vid årsskiftet än prognostiserat. Sammantaget bäddar förra årets resultat för ett stabilt utgångsläge för prövningsverksamheten 2020.
  • Ökat antal asylsökande i Europa i år kan komma att påverka Sverige. Omvärldsutvecklingen talar för att antalet asylsökande i Europa ökar i år jämfört med 2019, vilket i sin tur kan påverka Sverige. Därför justerar Migrationsverket planeringsantagandet för antalet asylsökande till 23 000 asylsökande för år 2020. Det är cirka 1 000 fler jämfört med utfallet 2019. För 2021 och 2022 lämnas planeringsantagandet tillsvidare oförändrat.
  • Oförändrad prognos för antalet kommunmottagna år 2020–2022. I år beräknas kommunerna ta emot runt 21 000 nyanlända med uppehållstillstånd och därefter omkring 19 000–20 000 per år. Bedömningen är i princip oförändrad jämfört med föregående prognos.
  • Kostnaderna för migration och nyanländas etablering fortsätter att minska. Under 2016 och 2017 uppgick de samlade utgifterna för de anslag som disponeras av Migrationsverket, Domstolsverket och migrationsdomstolarna, samt Kriminalvården till över 50 miljarder kronor per år. Sedan dess har utgifterna successivt minskat. Givet aktuella prognosantaganden beräknas utgifterna fortsätta minska till cirka 20 miljarder kronor i år och därefter till drygt 16 miljarder kronor per år under resterande prognosperiod.

För 2020 uppgår Migrationsverkets tillgängliga förvaltningsmedel till cirka 4,6 miljarder kronor inklusive en anslagskredit på 133 miljoner kronor. Enligt denna prognos bedöms myndigheten förbruka samtliga medel utom anslagskrediten.

I år bedöms enligt planeringsantagandet cirka 23 000 personer söka asyl i Sverige, vilket motsvarar en ökning med cirka 1 000 asylsökande jämfört med 2019. Bedömningen görs mot bakgrund av att omvärldsutvecklingen talar för att antalet asylsökande i Europa ökar i år jämfört med 2019, vilket i sin tur kan påverka Sverige. Prognosintervallet på mellan 18 000–28 000 utgår från antagandet att migrationsuttalandet mellan EU och Turkiet kvarstår.

För 2021 och framåt är planeringsantagandet tillsvidare oförändrat på cirka 21 000 personer per år.

Under 2019 uppgick det samlade kommunmottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd till cirka 25 600 personer. I år beräknas cirka 21 000 nyanlända personer tas emot i kommunerna. Av dessa uppskattas cirka 8 400 vara asylsökande som beviljats uppehållstillstånd, 5 000 kvotflyktingar och cirka 7 900 anhöriga till före detta asylsökande med uppehållstillstånd.

Under året beräknas cirka 53 000 personer ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning, varav cirka 40 000 är förstagångsansökningar. Ansökan lämnas då in från utlandet. Migrationsverket räknar med att avgöra cirka 41 000 anknytningsärenden under året.

Observera att siffran omfattar såväl anhöriga till före detta asylsökande som övriga anknytningsärenden och att siffran endast redovisar antalet beslut, inte antal beviljade tillstånd.

Under året beräknas cirka 87 000 arbetsmarknadsärenden komma in till Migrationsverket. Siffran avser både arbetstagare och deras anhöriga. Detta är en höjning med cirka 5 000 ärenden sedan föregående prognos. Av dessa beräknas cirka 57 000 vara förstagångsansökningar. Ansökan lämnas då in från utlandet. Migrationsverket räknar med att avgöra cirka 87 000 arbetsmarknadsärenden under året.

Observera att siffran omfattar såväl arbetstagare som anhöriga till arbetstagare. Siffran redovisar enbart antalet beslut, inte antal beviljade tillstånd.

Under året förväntas cirka 28 000 studerandeärenden komma in till Migrationsverket, varav cirka 20 000 är förstagångsansökningar. Detta är en höjning med cirka 4 000 ärenden sedan föregående prognos. Under året beräknar Migrationsverket att avgöra cirka 28 000 studerandeärenden.

Observera att siffran omfattar såväl studerande som anhöriga till studerande. Siffran redovisar enbart antalet beslut, inte antalet beviljade tillstånd.

2020 beräknar Migrationsverket att ta emot cirka 90 000 medborgarskapsärenden. Cirka 100 000 ärenden beräknas att avgöras under året.

Drygt 9 000 personer med avslagsbeslut efter asylansökan förväntas att självmant lämna landet under 2020.