2020-03-23

Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande

De närmsta veckorna kommer runt 400 personer med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett brev från Migrationsverket med uppmaningen om att redovisa aktivt deltagande i sina studier.

Det är personer som har beviljats ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå med en längre tillståndstid än 13 månader som varje år ska redovisa aktivt deltagande. Det innebär att personen förväntas sköta sina studier på ett sätt som medför att han eller hon fullföljer en utbildning på gymnasial nivå.

– Det innebär att även andra insatser i studierna än enbart godkända betyg kan uppfylla kraven. Det kan handla om dokument som visar att personen deltagit i undervisningen. Här har vi tagit stöd i vad som framgår av förarbetena till den tillfälliga lagen, säger Daniel Grynfarb.

Vilka dokument som ska visas för Migrationsverket beror på vilken skolform personen går. Den som exempelvis studerar vid gymnasieskola eller Komvux ska lämna in sin individuella studieplan och ett utdrag ur betygskatalogen till Migrationsverket. Om personen har fått godkända betyg har han eller hon i regel nått upp till kravet på aktivt deltagande. Om personen ännu inte har betygssatts, eller inte har fått godkänt betyg i alla avslutade kurser krävs dokumentation som visar att man deltagit i undervisningen. För andra skolformer gäller andra typer av dokumentation. Information om detta finns på Migrationsverkets webbplats.

Om den som ska visa aktivt deltagande trots påminnelse inte skickar in några dokument, eller om Migrationsverket bedömer att personen inte har deltagit aktivt i sin utbildning, kan Migrationsverket besluta att giltighetstiden för uppehållstillståndet ska omprövas eller att uppehållstillståndet ska återkallas.

Läs mer om aktivt deltagande

Personerna som Migrationsverket kontrollerar

De som nu kontrolleras för aktivt deltagande är personer som har ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt den lagstiftning som började gälla den 1 juni 2017. Det är exempelvis personer med skyddsskäl som fick ett längre uppehållstillstånd därför att de påbörjat sina gymnasiestudier, men även personer som saknar asylskäl, men vid tidpunkten för Migrationsverkets prövning var 17 år och hade påbörjat sina gymnasiestudier. Under mars 2020 får runt 400 som berörs brev om att redovisa aktivt deltagande, medan resterande runt 1 600 personer får brev senare under året, i takt med att ett år har löpt ut.

De personer som har fått uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen, runt 7 500 personer, är ännu inte aktuella för en kontroll eftersom de beviljades ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på 13 månader.

Det är först om en sådan person beviljas ett förlängt uppehållstillstånd, med en längre giltighetstid än 13 månader, som personen årligen kommer att behöva redovisa ett aktivt deltagande i utbildningen.

I den gruppen har majoriteten nyligen sökt eller fått beslut om förlängt uppehållstillstånd, men kraven för att beviljas förlängt uppehållstillstånd ska inte förväxlas med kraven på att visa aktivt deltagande.