2020-03-30

Så påverkas Migrationsverkets verksamhet av coronaviruset

Coronavirusets spridning får flera följder för Migrationsverket. De försämrade möjligheterna till att resa får effekter för såväl verksamheten som för sökande.

– Vi sätter in åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, samtidigt som fokus ligger på att upprätthålla myndighetens samhällsviktiga verksamhet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Precis som andra delar av samhället arbetar Migrationsverket med att anpassa sin verksamhet för att bidra till minskad smittspridning. Sökande uppmanas att i första hand kontakta verket genom telefon, mejl eller digitalt istället för att besöka Migrationsverket receptioner. De medarbetare som kan arbeta hemifrån uppmuntras göra det.

Mikael Ribbenvik har också fattat beslutet att tillfälligt pausa genomförandet av vissa muntliga utredningar under 14 dagar från och med måndag 30 mars, och att begränsa antalet besökare i verkets receptioner. Sökande som berörs av pausade utredningar kommer att kontaktas av Migrationsverket.

– Vi gör denna åtgärd för att under tiden utreda och planera för hur de berörda muntliga utredningarna ska kunna genomföras på ett sätt som är tryggt för medarbetare och sökande utifrån risken för smitta.

Han utesluter inte ytterligare åtgärder längre fram.

– Vi ser fortlöpande över om justeringar behöver göras när det gäller insatser för att minska risken för smittspridning, säger Mikael Ribbenvik.

Upprätt­hålla centrala uppgifter

Myndigheten har också fokus på att upprätthålla de centrala uppgifter som bedöms som samhällsviktig verksamhet. Det inkluderar att värna asylrätten och upprätthålla den reglerade invandringen.

– Att värna asylrätten innebär att vi fortsatt kan garantera möjligheten att kunna söka asyl i Sverige och sköta mottagandet av asylsökande. Att upprätthålla den reglerade invandringen innebär att fortsatt kunna pröva ansökningar om uppehållstillstånd och att i den mån det är möjligt verkställa dessa beslut, säger Mikael Ribbenvik.

Påverkar sökande

Coronavirusets konsekvenser påverkar också många typer av ansökningar om uppehållstillstånd som Migrationsverket handlägger. Det kan vara genom svårigheterna att resa till Sverige, från Sverige eller svårigheter att resa till eller få en besökstid på en ambassad.

Även indirekta följder kan ha stor påverkan för den enskilda personen. Ett exempel är arbetstillstånd där tillståndet är villkorat till att personen har ett arbete. Om personen sägs upp upphör också grunden för uppehållstillståndet.

– Coronavirusets spridning är en unik situation vars konsekvenser för den enskilde är mycket svåra att överblicka. Våra rättsliga experter går just nu igenom hela migrationsområdet för att se hur Migrationsverket ska agera med tanke på de konsekvenser som vi ser komma, säger Mikael Ribbenvik.

Läs mer om hur olika sökandegrupper påverkas.

Fakta: Exempel på hur verksamheten påverkas

Asylsökande: Verket bedömer att antalet asylsökande sannolikt kommer att minska jämfört med samma period i fjol på grund av ökade svårigheter att resa till Sverige, såväl landvägen som via flyg. Regeringens inresestopp påverkar dock inte personer som vid gränsen uppger att de vill söka asyl, då dessa har fortsatt rätt att få sin ansökan prövad här.

Förvar: En del beslut om att ta en person i förvar tas utifrån att personen bedöms kunna resa ut ur Sverige inom kort. Om möjligheten att resa saknas inom den närmsta tiden behöver Migrationsverket ompröva beslutet om förvar, och kan behöva släppa personen.

Arbetet med att verkställa avvisning- eller utvisningsbeslut: Detta är en central uppgift utifrån myndighetens uppdrag att upprätthålla en reglerad invandring. Arbetet är i rådande situation påverkat av de försämrade resemöjligheterna. Migrationsverket fortsätter arbetet i den mån det är praktiskt möjligt.

Vidarebosättning (kvotflyktingar): Migrationsverket har nyligen beslutat att ställa in alla planerade resor för kvotuttagningar fram till 30 juni. Även planerade inresor för skyddsbehövande som redan fått besked om vidarebosättning till Sverige har skjutits fram. Dessa kommer att få resa till Sverige så fort det är möjligt. Hittills berör detta cirka 400 personer som skulle ha kommit till Sverige under mars och april.

Migrationsverkets boenden för asylsökande: Myndigheten har beslutat att tillfälligt justera avvecklingsplanen för asylboenden som sedan flera år gjort att antalet boendeplatser minskat, i takt med ett minskat behov. Syftet är att vid behov kunna evakuera smittade till ett boende där de inte riskerar att smitta andra.