2020-07-01

Nu börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna för eget boende

De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de anmälda områdena kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. För att se vilka områden som omfattas har Migrationsverket tagit fram en söktjänst.

Sverigekarta med anmälda EBO-områden utmärkta.

I januari 2020 ändrades reglerna i lagen om mottagande av asylsökande, LMA, och det infördes begränsningar för asylsökande som väljer att bo i eget boende, EBO. 32 kommuner fick möjlighet att anmäla vilka delar i kommunen som skulle omfattas av regeländringen. Om en asylsökande på egen hand bosätter sig i något av dessa områden så ska han eller hon i regel förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Idag, 1 juli, börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna.

Möjlighet till adres­sök­ning

För de asylsökande som överväger att bo i eget boende finns sedan mitten av juni en söktjänst där det går att kontrollera ifall en adress tillhör ett anmält område eller ej.

Från och med 1 juli kommer Migrationsverket att kontrollera asylsökandes angivna adresser i samband med registrering och prövning av dagersättning. Den angivna adressens placering kommer att kontrolleras för att se om den befinner sig i ett anmält område eller ej.

– Migrationsverket kommer att göra en bedömning om det är sannolikt att personen faktiskt bor på den angivna adressen eller inte, säger Anna-Johanna Viking processledare på Migrationsverket.

Förslag på ytter­li­gare lagänd­ringar

Regeringen aviserade i maj att de hade för avsikt att genomföra vissa justeringar gällande de nya reglerna för eget boende för asylsökande. Förslagen innebär att länsstyrelsen ska ges möjlighet att förhindra att en kommun anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 15 augusti 2020. I det fall de föreslagna förändringarna träder ikraft kommer en ny förteckning över anmälda områden att sammanställas i januari 2021.

Frågor och svar om regeländringen

Lagändringen innebär inga förbud att bosätta sig i de anmälda områdena. Den asylsökande kommer dock att i huvudregel förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag.

De som redan är bosatta i något av de anmälda områdena påverkas inte, det är bara de som anmäler en ny adress till Migrationsverket efter den 1 juli 2020 som kommer omfattas av regeländringen.

På Migrationsverkets hemsida finns en tjänst där man kan kontrollera om en adress ligger i ett anmält område eller inte.

E-tjänst för att kontrollera om en adress ligger i ett område som kan påverka ersättningen

Om en asylsökande inte har någonstans att bo erbjuder Migrationsverket honom eller henne ett boende under tiden de väntar på beslut.

Nej. Det är idag 32 kommuner som får anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen har sociala utmaningar. Det är regeringen som beslutar vilka kommuner som får anmäla områden. Migrationsverket ansvarar enbart för att upprätta en förteckning över de anmälda områdena. Migrationsverket har inget uppdrag att pröva kommunens anmälningar.

Ja. Se följande exempel:

  • En barnfamilj som har ordnat eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar innan området anmäldes. Om familjen därefter flyttar till en ny bostad inom samma område och barnen i familjen har stadgat sig och går i skola eller förskola där, bör det normalt anses vara uppenbart oskäligt att familjen nekas dagersättning.
  • F.d. ensamkommande barn/ungdomar som har anvisats till en kommun och av kommunen fått boende ordnat i ett område som efter den 1 juli definierats som ett område med socioekonomiska utmaningar. Om personen därefter fyller 18 år kan det vara uppenbart oskäligt att avslå dagersättningen.
  • Även asylsökande som tecknat förstahandskontrakt innan begränsningen infördes kan fortsatt ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag.

Tidi­gare publi­ce­ringar:

Nya regler för asyl­sö­kande som vill ordna eget boende

Nya EBO-regler: 32 kommuner får anmäla områden

Nu finns den första förteck­ningen över områden som omfattas av nya EBO-regler