2020-07-27

Tydliga pandemieffekter i Migrationsverkets verksamhet

Coronapandemins effekter har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av Migrationsverkets ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya ansökningar. Inom asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden syns effekterna som tydligast.

– Vi kommer se effekter av pandemin i vår verksamhet även under nästkommande år, säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör.

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår har påverkat möjligheterna för människor att såväl söka skydd som att arbeta och studera i Sverige. Det är svårt att förutse hur länge reserestriktionerna och hur pandemin kommer påverka samhället i stort. Därför utgår Migrationsverket i sitt planeringsantagande från att restriktionerna lättas upp och att möjligheterna att resa internationellt gradvis ökar under hösten. Samtidigt kan det inte uteslutas att restriktioner stramas upp eller återinförs om pandemiläget skulle förvärras.

Minskat inflöde av ärenden

Under våren har Migrationsverket sett en stor minskning av antalet nyinkomna ärenden inom flera ärendekategorier, framförallt handlar det om asyl, viseringar, arbetstillstånd och uppehållstillstånd för studier.

I genomsnitt har ungefär 180 personer i veckan sökt asyl sedan i april. Under vecka 13-20 uppgav endast i genomsnitt tolv procent av de sökande att de rest in i landet i nära anslutning till då asylansökan lämnades in, även om den här siffran ökat något under senare veckor. Reserestriktionerna har med andra ord haft en stor påverkan på antalet asylsökande i Sverige. Med anledning av det rådande läget justeras antalet som väntas söka asyl i Sverige i år ned från 21 000 till cirka 13 000.

– Minskningen av antalet migranter som anländer till Europa kan inte förklaras med en minskad drivkraft att söka asyl. Förklaringen ligger snarare i svårigheterna att röra sig in i och genom Europa, och sannolikt kommer många att försöka nå EU och Sverige vid ett senare tillfälle, säger Mikael Ribbenvik.

Fram till i maj i år har det även skett en halvering av antalet inkomna arbetstillståndsärenden jämfört med samma period förra året. Under juni ökade antalet ansökningar då antalet ansökningar för säsongarbete avseende bärplockning ökat.

– Men vår uppfattning är att detta endast är en tillfällig topp och att antalet ansökningar väntas återgå till en lägre nivå resten av året, säger Mikael Ribbenvik.

Justeras nedåt

Migrationsverket skriver därför ner antalet förväntade inkomna ansökningar om arbetstillstånd till 39 000, en minskning med cirka 12 000 personer mot tidigare beräkningar. Prognosantagandet går i linje med Konjunkturinstitutets och Arbetsförmedlingens bedömning om ett sämre läge på arbetsmarknaden och att återhämtningen av svensk ekonomi kommer ske gradvis under kommande år.

– Därför sänker vi även prognosen för inkomna arbetsmarknadsärenden även för nästa år då det råder en stor osäkerhet kring hur efterfrågan på utländsk arbetskraft kommer att utvecklas framöver, säger Mikael Ribbenvik.

Vad gäller antalet uppehållstillstånd på grund av studier justeras det förväntade antalet ned till 14 000 inkomna ansökningar under året, jämfört med 20 000 i tidigare prognos. Den främsta orsaken till den sänkta prognosen är det osäkra pandemiläget.

– Studenter är förvisso undantagna inreseförbudet men förändrade förutsättningar för högskole- och universitetsutbildningar och begränsade resmöjligheter gör att siffran justeras nedåt, säger Mikael Ribbenvik.

Ärenden avgörs snab­bare

Att antalet nya ärenden nu minskar innebär att det totala antalet öppna ärenden på myndigheten väntas att minska i en snabbare takt framöver. I förlängningen innebär det kortare handläggningstider.

– Det minskade inflödet av nya ärenden har gett oss en unik möjlighet att komma ikapp långa ärendeköer, inte minst inom asyl, säger Mikael Ribbenvik.

Åter­vän­dandet påverkas

Under våren har restriktionerna gjort att arbetet med återvändande varit kraftigt begränsat. Därför halveras beräkningen av hur många som kommer återvända självmant under året från 7 000 till 3 500.

– Det är osäkert i vilken takt återvändandearbetet kan återhämta sig. Det är bland annat svårt att bedöma vilka länder det kan vara praktiskt möjligt att återvända till, säger Mikael Ribbenvik.

Över­fö­ringar av kvot­flyk­tingar åter­upptas

FN:s flyktingorganisation UNHCR och IOM meddelade i juni att de återupptagit sitt arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar. Migrationsverket har efter ett noga övervägande med organisationerna kommit fram till att även Sverige kan återuppta arbetet. I ett första skede handlar det om ett begränsat antal personer som planeras komma hit i augusti. Målet är att Sverige under året ska ha tagit emot 5 000 kvotflyktingar. Men pandemins och restriktionernas utveckling, liksom dess påverkan på flygbranschen kan påverka möjligheterna att fullgöra uppdraget i år. I nuläget har myndigheten exempelvis inga nya delegationsuttagningar inplanerade, men målet är att dessa ska kunna återupptas i höst om pandemin klingat av.

– Det skulle kunna innebära ett mer koncentrerat mottagande i de svenska kommunerna under årets sista kvartal, och vi kommer att fortsätta hålla en tät dialog med kommunerna om utvecklingen, säger Mikael Ribbenvik.

Läs prognosen i sin helhet.PDF