2020-10-29

EU-dom flyttar fokus från beslut­s- till ansök­nings­datum i famil­jeå­ter­för­e­nings­ä­renden

Det är personens ålder vid ansökningsdatum som avgör om den som ansöker om familjeåterförening ska betraktas som barn eller inte vid beslutstillfället. Det är innebörden av en dom från EU-domstolen. Nu har Migrationsverket uppdaterat sin rättsliga styrning utifrån domen.

EU-domstolen grundar sitt avgörande på syftet med EU:s familjeåterföreningsdirektiv, vilket är att främja familjeåterförening. Men även rätten till privat- och familjeliv samt principen om barnets bästa ligger till grund för domstolens bedömning.

– Enligt domen är det viktigt att alla sökande i alla medlemsstater får en likartad och förutsägbar prövning i sitt familjeåterföreningsärende. Tiden mellan inlämnad ansökan och beslutsdatum ska inte vara en avgörande faktor enligt domen, säger verkets tillförordnade rättschef Carl Bexelius.

Hittills har Migrationsverket utgått från att beslut ska fattas utifrån personens ålder vid beslutstillfället. Det har gjorts med stöd av vägledande avgöranden från bland annat Migrationsöverdomstolen.

– EU-domen innebär därför en stor förändring jämfört med hur Migrationsverket hittills handlagt familjeåterföreningsärenden, säger Carl Bexelius.

Domen är överordnad nationell rätt, gäller omedelbart och är bindande för alla EU:s medlemsstater.

Efter att ha analyserat domen har Migrationsverket nu uppdaterat sin rättsliga styrning. Enligt den ska alla anknytningsansökningar som omfattas av EU:s familjeåterföreningsdirektiv handläggas utifrån innebörden av EU-domstolens dom. Men förutom personer som omfattas av direktivet ska även barn till unionsmedborgare och personer som fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande omfattas.

– Det beror på att den svenska lagstiftaren inkluderade alternativt skyddsbehövande när familjeåterföreningsdirektivet infördes i svensk lagstiftning, säger Carl Bexelius.

För närvarande handlägger Migrationsverket omkring 150 ärenden där personen som ansöker om familjeåterförening var under 18 år när ansökan lämnades in och som har hunnit fylla 18 år. Det är dock inte detsamma som att alla personerna kommer att beviljas uppehållstillstånd, eftersom en individuell bedömning kring fler förutsättningar än ålder på den sökande måste göras i varje ärende.

Läs mer om vilka grupper som omfattas i en nyhet till sökande.

Läs en sammanfattning av domen på Lifos, Migrationsverkets databas för landinformation och landanalys inom migrationsområdet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där finns även en länk till domen.

Läs den rättsliga kommentaren angående barns ålder i ärenden om familjeåterförening (RK/002/2020)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster