Färre bevil­jade uppe­hålls­till­stånd 2020

Under 2020 har Migrationsverket beviljat 88 814 uppehållstillstånd. Det är en minskning med 29 099 uppehållstillstånd, knappt 25 procent, jämfört med 2019. Migrationsverket har under året som gått tagit emot 12 991 asylansökningar (förstagångsansökningar), vilket är i linje med verkets tidigare antaganden under året.

Antal beviljade tillstånd för 2020 per ärendekategori nedan. 2019 års siffror inom parantes.

Anknytning: 29 468 (31 812)

Arbetsmarknad: 32 379 (43 250)

Asyl*: 7 189 (12 243)

EES**: 5 768 (9 680)

Studerande: 10 790 (15 669)

– Pandemin får många effekter. En är att människor blir osäkra om de ska söka uppehållstillstånd i Sverige eller inte, till exempel för att arbeta. Det avspeglar sig tydligt även i Migrationsverkets verksamhet. Som det ser ut nu tar vi med oss ett stort mått av osäkerhet även in i 2021, säger myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Antalet asylsökande minskade med 41 procent till 12 991 under 2020 jämfört med 2019. Syrien, Uzbekistan och Irak var de tre största ursprungsländerna för asylsökande 2020. Under året avgjorde verket 20 980 asylärenden (förstagångsansökningar). Andelen bifall var 29 procent i relation till andelen avslag.

Totalt sökte 500 ensamkommande barn asyl i Sverige 2020, vilket är 45 procent färre än 2019. 65 procent av dessa kom från Syrien, Afghanistan, Somalia eller Marocko.

Antalet visumansökningar minskade med cirka 86 procent under 2020 jämfört med föregående år. 2020 tog ambassaderna emot 39 557 visumansökningar. 40 839 ansökningar avgjordes varav 74 procent fick bifall. Motsvarande siffror för 2019 var 280 076 ansökningar, 279 055 avgjorda varav 86 procent bifall.

Pandemins effekter innebar även en minskning vad gäller återvändandet av personer som fått avslag på sin asylansökan. 6 676 personer reste ut självmant under 2020 jämfört med 8 322 under 2019. Migrationsverket ansvarar för återvändande som sker självmant, medan Polismyndigheten ansvarar för återvändande som sker med tvång.

När det gäller beviljade medborgarskap innebar 2020 en ökning. 68 079 ansökningar beviljades, jämfört med 64 944 under 2019.

Siffrorna för 2020 är preliminära, och kan komma att justeras.

* Exklusive 3 220 kvotflyktingar 2020 och 5 259 kvotflyktingar 2019.

** Till exempel anhöriga till bosatta i ett annat EU- eller EES-land.