Migrationsverket efterlyser förtydliganden kring regeringens kompletterande förslag till ny migrationslagstiftning

Förslaget om uppehållstillstånd av humanitära skäl för vuxna kan med tiden omfatta allt fler personer, och därmed inte längre vara en undantagsbestämmelse. Det skriver Migrationsverket i sitt remissvar på regeringens kompletterande förslag i arbetet med en förändrad migrationslagstiftning.

Regeringens kompletterande förslag innebär att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd om det finns särskilt ömmande omständigheter. Det gäller även vissa vuxna, om de har fått en särskild anknytning till Sverige under tiden de vistats här med tidsbegränsat uppehållstillstånd.

– Ju längre tid en person befinner sig i landet desto starkare anknytning får han eller hon till Sverige. Därför tror vi att allt fler över tid kan komma att omfattas av bestämmelsen och att den därmed med tiden inte kan betraktas som den undantagsbestämmelse den var tidigare, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket efterlyser därför vägledning kring vilka faktorer som ska vägas in i bedömningarna för att säkerställa att tillämningen av det nya regelverket ska få den effekt som lagstiftaren önskar.

En grupp som kan komma att beröras är personer som tidigare omfattats av den så kallade gymnasielagen. Många av dessa personer har gällande utvisningsbeslut. Migrationsverket har i sitt remissvar bett regeringen att förtydliga hur myndigheten ska pröva särskilt ömmande omständigheter gentemot personer som har ett gällande beslut om utvisning.

Regeringens kompletterande förslag innebär också en ny möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall. Det innebär att en person i utlandet ska kunna beviljas uppehållstillstånd om personen vill ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som i Sverige har välgrundade utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd. Villkor är att förhållandet varit etablerat redan i hemlandet, och framstår som seriöst.

Avsikten med förslaget är att vissa fall ge par som har haft svårigheter att bo tillsammans i hemlandet, till exempel HBTQ-personer, en möjlighet att återförenas i Sverige trots att personen i Sverige ännu inte fått ett permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverket pekar i remissvaret på att det inte är helt klart hur stor betydelse anledningen till att personerna inte bott tillsammans i hemlandet har för frågan om när bestämmelsen kan användas. Denna oklarhet kan innebära att förslaget kan omfatta fler än de som det syftar till att omfatta.

Remissvaret lämnades i dag, fredag 8 januari, till Justitiedepartementet. Pdf, 257.4 kB, öppnas i nytt fönster.

I början av december lämnade Migrationsverket sitt remissvar på migrationskommitténs förslag på en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Pdf, 698.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om förslagen röstas igenom i riksdagen kommer de nya lagarna att träda i kraft 20 juli 2021.

Fakta

I huvudsak består de kompletterande förslagen av tre delar:

  • Justeringar i den humanitära grund för uppehållstillstånd som föreslagits i migrationskommitténs betänkande. Det nya förslaget innebär att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd om det föreligger särskilt ömmande omständigheter, istället för synnerligen ömmande omständigheter som migrationskommittén föreslagit. Förslaget innebär också att även vissa vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter om de har fått en särskild anknytning till Sverige under tiden de vistats här med tidsbegränsat uppehållstillstånd.
  • Ny möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall. Förslaget innebär att en person i utlandet ska kunna beviljas uppehållstillstånd om personen vill ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som i Sverige har välgrundade utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd, om förhållandet varit etablerat redan i hemlandet, och framstår som seriöst. Avsikten med förslaget är att vissa fall ge par som har haft svårigheter att bo tillsammans i hemlandet en möjlighet att återförenas i Sverige trots att personen i Sverige ännu inte fått ett permanent uppehållstillstånd.
  • En justerad beräkning av undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring till kvotflyktingar.