Migra­tions­ver­kets remissvar på lagråds­re­missen ”Komplet­te­rande regler för uppe­hålls­till­stånd vid gymna­si­estu­dier”

De föreslagna regeländringarna för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier riskerar att göra den redan komplexa lagstiftningen mer svåröverskådlig. Därför efterfrågar Migrationsverket ytterligare förtydliganden i sitt svar på lagrådsremissen ”kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier”.

Regeringens förslag innebär ändringar i lagen om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Förslagen innebär bland annat att tiden för etablering på arbetsmarknaden förlängs från sex till tolv månader. Enligt förslaget ska även studiemedel för halvtidsstudier kunna beaktas som inkomst då Migrationsverket prövar försörjningskravet och att en viss subventionerad anställning ska kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd.

För att beviljas ett permanent uppehållstillstånd måste den sökande visa att han eller hon har en försörjning som är varaktigt över tid. De nu lagda förslagen medför att Migrationsverket kan komma att behöva göra mer omfattande (svårare) bedömningar om försörjningskravet är uppfyllt.

– I de ärenden där personen ansöker om permanent uppehållstillstånd och har en subventionerad anställning eller där studiemedlet är en del av den egna försörjningen kan det finnas svårigheter för den sökande att visa att han eller hon har en försörjning över tid. Därför efterfrågar nu verket förtydliganden kring vilka omständigheter som ska tas i beaktande då vi gör bedömningarna kring försörjningskravet säger Carl Bexelius, tillförordnad rättschef.

Det finns stora svårigheter i att uppskatta hur många som kan komma att beröras av de lagda lagförslagen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till och med utgången av juni 2023.

Läs remissvaret i dess helhet Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.