Lista över säkra ursprungsländer skickas på remiss

Migrationsverket föreslår att åtta länder ska betraktas som säkra ursprungsländer för asylsökande. Ändringen förväntas medföra en snabbare hantering i de ärenden där asylansökan bedöms vara uppenbart ogrundad.

Regeländringen innebär att personer som fått beslut om avvisning ska kunna utvisas snabbare, även om beslutet inte fått laga kraft. Detta gäller endast ifall den sökande inte har lagt fram några allvarliga skäl för att landet inte ska anses som säkert för honom eller henne.

– Det är viktigt att komma ihåg att införandet av en lista över säkra ursprungsländer inte innebär att samtliga asylsökande från dessa länder kommer att utvisas. Alla ärenden kommer även fortsättningsvis få en individuell prövning där vi ser på de skäl som anges i asylansökan, säger Daniel Grynfarb, enhetschef vid migrationsrättsenheten på Migrationsverket.

Framtagningen av listan

I arbetet med att ta fram vilka länder som ska omfattas har Migrationsverket utgått från de 60 vanligaste ursprungsländerna bland de personer som söker asyl i Sverige samt andelen avslag bland dessa. Utifrån urvalet har Migrationsverket granskat vilka av länderna som kan anses uppfylla kraven på att vara säkra ursprungsländer.

– Vi har bland annat tittat på om de aktuella länderna har inre väpnade konflikter och även granskat myndigheternas funktionalitet och information när det gäller särskilt utsatta grupper, säger Daniel Grynfarb.

Den landinformation som ligger till grund för listan över säkra ursprungsländer består i huvudsak av öppna källor som finns tillgängliga i Migrationsverkets landinformationssystem Lifos. Inför ikraftträdandet av en lista över säkra ursprungsländer kommer Migrationsverkets landinformationsenhet fastställa särskilda landinformationsrapporter gällande de aktuella länderna. Det sker för att sökande, Migrationsverkets medarbetare och andra berörda ska kunna få en samlad bild av den landinformation som ligger bakom Migrationsverkets bedömning. Migrationsverket kommer regelbundet se över listan och uppdateringar kommer även ske vid behov. Det kan till exempel ske vid förändringar av antalet asylsökande och ändrat säkerhetsläge i landet.

De länder som Migrationsverket bedömt kunna omfattas av listan över säkra länder är:

 • Albanien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Chile
 • Kosovo
 • Mongoliet
 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • USA

Ett slutgiltigt beslut om vilka länder som ska omfattas av listan över säkra ursprungsländer kommer att föredras av generaldirektören i slutet av april och de nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 maj.

Säkra ursprungsländer

I bedömningen av om ett land ska kunna betraktas som ett säkert ursprungsland tar Migrationsverket hänsyn till många olika aspekter som bygger på EU:s asylprocedurdirektiv. Migrationsverket tar hänsyn till detta:

 1. Information om omfattningen och förekomsten av förföljelse, tortyr eller annan potentiell skyddsgrundande behandling. Detta gäller såväl statliga som privata aktörer.
 2. Information om eventuella inre väpnade konflikter eller andra oroligheter i landet
 3. Information avseende hur medborgares grundläggande fri- och rättigheter regleras i konstitution och/eller annan lagstiftning.
 4. Information avseende myndigheternas funktionalitet, både befintlig lagstiftning kring detta samt hur det fungerar i praktiken. Detta innefattar frågan om det finns ett fungerande myndighetsskydd i landet.
 5. Information avseende den allmänna politiska situationen i landet.
 6. Information om eventuella särskilt utsatta grupper. Det kan till exempel röra sig om etniska eller religiösa minoriteter, barn eller HBTQ-personer.
 7. Information om hur principen om non-refoulement upprätthålls i landet.