Fortsatt stabil migration till Sverige enligt senaste prognosen

Pandemin begränsar fortsatt den internationella rörligheten. Därför sänker Migrationsverket prognosen för hur många som väntas söka asyl i Sverige 2021. Därtill väntas flera lagändringar träda ikraft under året vilket förutspås påverka migrationen ytterligare. Det är huvuddragen i Migrationsverkets senaste prognos.

I Migrationsverkets februariprognos beskrevs hur covid-19-pandemin medfört en begränsad internationell rörlighet och en minskad migration till Sverige under 2020. Då pandemin ännu inte är över kommer den fortsatt att ha en påverkan även i år. I denna prognos sänks därför planeringsantagandet för hur många personer som väntas söka asyl i Sverige år, från 16 000 till 15 000.

– Vi befinner oss fortsatt i ett skede där migrationen till Sverige är begränsad, och de stora lagändringarna ligger fortfarande framför oss, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket.

Prognosen tar inte hänsyn till kommande ändringar i utlänningslagen

Tidigare i april presenterade regeringen förslag till ändrade regler i utlänningslagen som föreslås träda i kraft när den tillfälliga lagen löper ut den 19 juli 2021. Eftersom riksdagen ännu inte fattat beslut om förändringarna i utlänningslagen beaktas de inte i denna prognos. Däremot lämnas en sammanfattning av de övergripande konsekvenser som förslagen kommer att medföra.

För skyddsbehövande och deras anhöriga är det inte så stora skillnader jämfört med tillfälliga lagen. Men förslaget om tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel och särskilda krav för permanent uppehållstillstånd även för andra sökande än skyddsbehövande innebär en större förändring för Migrationsverket.

– Vi ser att förslaget kommer att leda till en mer omfattande förlängningsprövning inom andra ärendeslag än asyl och som riskerar att bli mer resurskrävande på sikt, säger Henrik Holmer.

Lagstiftning om säkra ursprungsländer

Den 1 maj 2021 träder en lagändring om säkra ursprungsländer i kraft. Det innebär att det blir möjligt att fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet om en asylansökan är uppenbart ogrundad och den sökande kommer från ett land som finns med på listan över säkra ursprungsländer.

– Migrationsverket arbetar för fullt med att sammanställa den rättsliga styrningen som ska reglera vilka länder som kan komma att omfattas av en förteckning över säkra länder. I denna prognos har vi utgått från en preliminär lista av säkra ursprungsländer, säger Henrik Holmer.

Redan i dag behöver sökande från dessa länder ofta inte vänta länge på beslut, och Migrationsverket bedömer därför inte att lagändringen kommer att påverka handläggningstiden nämnvärt.

– Däremot ser vi att införandet kommer att bidra till lägre kostnader för mottagningen, eftersom personer snabbare kommer att lämna landet efter ett avslag, säger Henrik Holmer.

Fakta

Prognos för 2021, inkomna ansök­ningar

  • Asyl, förstagångsansökningar: 15 000, prognosintervall: 11 000–19 000
  • Asyl, förlängningsansökningar (inkl. anhöriga och gymnasieärenden): 34 000
  • Arbetsmarknadsärenden (förstagångs- och förlängningsärenden): 81 000
  • Studerandeärenden (förstagångs- och förlängningsärenden): 24 000
  • Anknytningsärenden (förstagångs- och förlängningsärenden): 42 000
  • Medborgarskapsärenden: 73 000

Kommun­mot­ta­gande

Prognosen för kommunmottagna nyanlända justeras upp för i år, eftersom Migrationsverket sedan förra prognosen fått ett tilläggsuppdrag att överföra ytterligare 1 400 personer inom vidarebosättningen. Det avser överföringar som inte kunde genomföras under förra året på grund av pandemin. Uppdraget är nu på totalt 6 400 överföringar under 2021. Kommunmottagandet justeras upp till 14 300 personer, jämfört med 12 900 i föregående prognos.

Tid till beslut

Migrationsverket bedömer fortsatt att författningsstyrda tider ska nås i samtliga ärendekategorier under de kommande åren. Det beräknas att ske under 2021 inom asyl- och arbetsmarknadsärenden. Bedömningen för arbetsmarknadsärenden är mer osäker. I anknytningsärenden beräknas det ske under 2022 och inom medborgarskapsärenden i slutet av 2023.

Verksamhets- och utgiftsprognos 29 april 2021 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.